ارتباط با دبیر جنبش عدالتخواهی: ۰۹۱۹۵۳۷۹۸۶۸ محمد جواد معتمدی نژاد

ایمیل: info@edalatkhahi.ir