در مسئله متجاوزین انگلیسی سوالات اساسی ای مطرح است

دکتر افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس :

سوالا‌ت اساسي اين است كه ميزان نقض قوانين بين‌‌المللي و قصد و نيت اين نقض از سوي انگليس چه بوده است؟! اگر قصد جاسوسي بوده، آزاد‌سازي متجاوزان آن هم با اين شكل و شمايل موجه است؟! اگر قصد جاسوسي نبوده است، پس بحث‌‌هاي قبلي و آن شعارهاي تندروانه كه بعضا حتي اعدام نظاميان انگليسي را به ميان مي‌‌كشيد، چه توجيهي پيدا مي‌‌كند؟


رئيس كميسيون فرهنگي مجلس‌‌ هفتم گفت: ابهامات و سوالا‌ت اساسي براي نخبگان نسبت به آنچه در پشت صحنه وقايع آزادسازي نظاميان انگليسي صورت گرفته است، وجود دارد.
عماد افروغ نماينده تهران در خصوص وقايع رخ داده در آزادسازي نظاميان انگليسي تصريح كرد: در ارزيابي آنچه اتفاق افتاده است، مي‌‌توان دو بخش واقعيت و فرآيندي كه منجر به موضعگيري رئيس‌‌جمهور شد و ديگري نتيجه‌‌اي كه از موضعگيري رئيس‌‌جمهور به دست آمد را از هم جدا كرد.افروغ با بيان اينكه در بررسي نتيجه موضع رئيس‌‌جمهوري نيز اثر آن روي مخاطب عام و خاص قابل تمييز است، خاطرنشان كرد: قطع نظر از هر مقدمه و فرآيندي نتيجه به دست آمده حداقل در بخش مخاطب عام مثبت بود و توده‌‌هاي مردم چه در داخل و چه در خارج كشور از اين موضع ايران خشنود هستند.
وی ادامه داد: از نظر مخاطب عام رافتي اتفاق افتاده است و تعدادي آزاد شده و خانواده‌‌هايي خوشحال هستند و جلوي تنش‌‌هاي بعدي گرفته شده است. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس‌‌ هفتم افزود: اما نخبگان خاص به اين نتايج ذكر شده بسنده نمي‌‌كنند و مي‌‌خواهند پرسشي از آن واقعيت و روند و فرآيند پشت صحنه داشته باشند، پرسشي كه كماكان پاسخ روشني هم پيدا نكرده است. نماينده تهران با تاكيد بر اينكه قطع ‌‌‌نظر از اقدام شايسته مرزبانان دريايي كه اقتدار ملي ما را به رخ كشيدند و به هركس كه قصد تجاوز داشته باشد درس دادند، سوالا‌ت اساسي مطرح است، گفت: سوالا‌ت اساسي اين است كه ميزان نقض قوانين بين‌‌المللي و قصد و نيت اين نقض از سوي انگليس چه بوده است؟! اگر قصد جاسوسي بوده، آزاد‌سازي متجاوزان آن هم با اين شكل و شمايل موجه است؟! اگر قصد جاسوسي نبوده است، پس بحث‌‌هاي قبلي و آن شعارهاي تندروانه كه بعضا حتي اعدام نظاميان انگليسي را به ميان مي‌‌كشيد، چه توجيهي پيدا مي‌‌كند؟ افروغ تصريح كرد: سوالا‌ت اساسي ديگري هم مطرح است كه آيا بين آن اولتيماتوم دولت انگليس و اين آزادسازي رابطه وجود دارد؟! آيا واقعا عذرخواهي صورت گرفته است؟‌! نماينده تهران با بيان اينكه به نظر بنده اگر عذرخواهي دولت انگليس صورت گرفته بود، نيازي به آن شكل خاص از بدرقه نبود، گفت: زيبنده يك نظام نيست كه هيات دولت و در راس آن رياست‌‌جمهوري با آن هيمنه 15 نظامي عادي را با آن وضعيت بدرقه كنند. افروغ تصريح كرد: آن شكل آزادسازي و بدرقه چيزي بيشتر از رافت بود و صرفا بوي رافت نمي‌‌دهد.