تصویر هوایی از اقتصاد

جزوات :


جزوه تصویر هوایی از اقتصاد کاری از آقایان سید احسان خاندوزی و فاضل مریدی می باشد که در آن سعی شده تا تصویر کلی از مباحث مطرح در علم اقتصاد ارائه شود.
Download file