رفتن به بالا

صدور انقلاب در اندیشه امام خمینی (ره)

به کوشش علی میرکو
صدور انقلاب به معني القاي تفكر عدالت خواهي و حق طلبي به ملت ها است امام (ره) در سخنان خود از مسئولين ، نويسندگان ، هنرمندان و كساني كه تاثير گذار بر تفكر ملت ها هستند مي خواهد تا تكليف ملي و مذهبي خود را ايفا كنند


يكي از عرصه هاي كه در انديشه سياسي امام (ره) به عنوان بنيانگذار انقلاب جمهوري اسلامي به شدت مغفول مانده است تمدن سازي ايشان است . امام(ره) اصرار داشتند كه مشكلات جامعه ايراني و بشريت حل نخواهد شد مگر اينكه يك تمدن مبتني بر دين و افكار ناب شيعه در جمهوري اسلامي ساخته و به دنيا عرضه شود و دنيا با آشنا شدن با اين تمدن براي امر ظهور موعود و فرا رسيدن پايان خوش تاريخ بشريت زمينه سازي كند . مراحلي كه امام(ره) براي اين تمدن سازي مد نظر داشت اين بود كه يك حوزه فكري بر گرفته از افكار ناب شيعه كه در بردارنده تعاريف بنيادين زندگي، هستي، خوشبختي ، سعادت و ساير اهداف زندگي باشد براي همه انسانها ارائه شود بگونه اي كه انسانها بتوانند آن را بفهمند و در صورت تمايل انتخاب كنند از دل اين هسته فكري ، راهبردها استرات‍ژي هايي بيرون مي آيد كه اين راهبردها اصول سياست داخلي ، خارجي ، اقتصاد مديريت و غيره را در اين تمدن تشكيل مي دهد و كسي مي تواند مدعي پيروي از حضرت امام(ره) در امر حكومت و اداره جامعه باشد كه هم با آن حوزه هاي فكري آشنا شده و آنها را پياده كند و هم آن استراتژی هاي منبعث از آن مباني فكري ابتدايي و تاكتيك هاي اداره جامعه و مقابله با مشكلات و بحران ها را بر مبناي اين استرات‍ي ها طراحي كند لذا ايشان مي فرمايند «جنگ ما جنگ عقيده است و جغرافيا و مرز نمي شناسد و ما بايد در جنگ اعتقاديمان بسيج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به لرزه اندازيم»
در تفكر و انديشه امام خميني (ره) هيچ حد و مرزي براي ملت هاي اسلامي وجود ندارد، مرز در تفكر و انديشه اسلامي امت اسلامي است. در واقع تمدن امام (ره) مربوط به ملت ايران نيست بلكه تمدني براي همه امت اسلامي و در سطحي بالاتر براي همه ملت هاي عدالت خواه و حق جو است لذا ما در پيام امام (ره) در رمضان 1393 مي بينيم كه مي فرمايند « ملت اسلام به حكم وظيفه انساني و اخوت و طبق موازين عقلي و اسلامي موظفند كه در راه ريشه كن كردن اين گماشته استعمار از هيچ فداكاري دريغ نورزند و با كمكهاي مادي و معنوي و نيز با ارسال خون، دارو ،اسلحه و آذوقه برادران خود را كه در جبهه جنگ هستند ياري كنند. بر ملت شريف و مسلمان ايران است كه در قبال تجاوز وحشيانه اسرائيل و مصيبتهايي كه اكنون گريبانگير برادران عرب و مسلمان آنان مي باشد بيتفاوت نشينند و و از هر راه ممكن برادران مسلمان خود را در آزادي سرزمين فلسطين و نابودي صهيئنيسم كمك نمايند و دولت ايران راوادار سازند كه اين سكوت را شكسته و در صف دولتهاي ممالك اسلامي به پيكار عليه اسرائيل برخيزند، بر همه آزاديخواهان جهان است كه با ملت ايران هم صدا شده و تجاوزات غير انساني اسرائيل را محكوم نمايند » 10 رمضان 1393
در اين صحبت امام (ره) مي بينيم كه هيچ تفاوتي بين مسلمانان قائل نيست و همه آنها را با لفظ برادران ديني خطاب ميكند و در تمام آزاديخواهان جهان مبارزه با اسرائيل را واجب مي دانند .
امام خميني (ره) پيامهاي خود را به امت اسلامي بيان مي كردند و مقابله با ظلم را براي امت اسلامي فرمان مي دهند . ايشان مي فرمايند « ما در عصري زندگي مي كنيم كه مقررات ملتهاي در بند مظلوم به دست مشتي جنايت پيشه كه خوي سبعيت بر آنان غالب است مي باشد و یا در عصر ما و عصر هاي نظير آن مبتلا به حكومت هايي بوده است كه جز قانون جنگل در آن حكومت نمي كند، ما در عصري هستيم كه جنايت كاران به جاي توبيخ و تاديب ، تحسين و تاييد مي شوند. اكنون در دنياي مسموم كه نفس كشيدن در آن مرگ تدريجي است تكليف ملتهاي در بند اين ابرقدرتها و انگل هاي انان چيست ؟ بايد بنشينند و اين صحنه هاي جنايتكاران را تماشا كنند و با سكوت مجال دهند كه دنيا در اتش بسوزد ؟ آيا روحانيون ، نويسندگان ، گويندگان ، روشنفكران ، متفكران و از هر ملت و مذهب كه هستند در اين زمان تكليف انساني مذهبي ملي و اخلاقي ندارند و بايد نقش تماشاگر را ايفا كنند؟ و یا آنكه بايد اين سران و اين سردمداران با گفته ها و نوشته ها ي خود ملت هاي مظلوم در بند را بسيج كنند تا ستمگران را از صحنه خارج نمايند » 28/3/63
امام (ره) در سخنان خود تمام ملت هاي مظلوم را دعوت به عدالت خواهي و باز پس گيري حقوق خود از ستمگران مي كند .
صدور انقلاب به معني القاي تفكر عدالت خواهي و حق طلبي به ملت ها است امام (ره) در سخنان خود از مسئولين ، نويسندگان ، هنرمندان و كساني كه تاثير گذار بر تفكر ملت ها هستند مي خواهد تا تكليف ملي و مذهبي خود را ايفا كنند. امام (ره) بر تفكرات مردم حاكم شد و در تفكرات مردم تاثير گذاشت . در تاريخ كه بنگريم هر جايي فرد با گروهي بر افكار مردم راه يافتند ، حركت آنها پايدار بوده است يا حد اقل تا زمان عدم اثبات اشتباه بودن، آن تفكر پايدار بوده است. حركت پيامبر در جنبه مثبت و يا تفكرات ماركس در نگاه منفي آن از اين دسته بوده است .
همين حركت ها بوده است كه در تاريخ تحولاتي ايجاد كرده است . تمدني كه امام (ره) ساخت از همين حركت ها بود و تحولات آن مربوط به به كشور ايران نبوده است و بر ملتهاي اسلامي ديگر نيز تاثير گذار بود اين تاثير تفكر امام بود كه انتفاضه اول و دوم را در فلسطين ، مقاومت 33 روزه مردم لبنان در برابر هجوم اسرائيل را مشاهده كرديم. اين موج عدالت خواهانه كه امروز كشورهاي امريكاي جنوبي مي بينيم همه از اثرات تفكر ناب امام (ره) بوده است.
منابع
پیام و سخنان امام خمینی
جزوه اسلام ناب جنبش عدالتخواه

ارسال دیدگاه