آغاز به کار غیر رسمی سایت جنبش

قابل توجه اعضای محترم تشکلهای جنبش

سایت جنبش عدالتخواه پس از دریافت نظرات اعضا در هفته های آینده افتاح خواهد شد. لذا خواهشمند است نظرات خود را اعلام بفرمایید.


قابل توجه اعضای محترم تشکلهای جنبش عدالتخواه دانشجویی
سایت جنبش عدالتخواه باآدرس فوق در آستانه راه اندازی می باشد. خواهشمند است
اولا : نظرات خود را درباره سایت اعلام نمایید
ثانیا هرگونه خبر، یادداشت و … را که برای سایت مفید می دانید به آدرس سایت میل نمایید.
همچنین تا افتتاح رسمی سایت از معرفی آن خودداری نمایید.
این نوشته صرفا جهت دریافت نظرات شما ارسال می شود.
www.edalatkhahi.ir
info@Edalatkahi.ir