چرا اخبار برخورد با مفاسد اقتصادی حالا اعلام می شود ؟

به بهانه دو خبر در برخورد با مفاسد اقتصادی !

در آستانه ششمین سالروز پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری در برخور با مفاسد اقتصادی فشار افکار عمومی مسئولین را وادار به اعلام برخی عملکردها نموده است


در آستانه ششمین سالروز پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری در برخور با مفاسد اقتصادی فشار افکار عمومی مسئولین را وادار به اعلام برخی عملکردها نموده است
در حالی که شش سال از آن تاریخ می گذرد کارنامه قابل قبولی از سوی هیچ یک از قوا ارائه نشده است و از آنجا که پیش بینی می شود در ششمین سال نهادهای مربوط در مقابل مطالبه برخی مجموعه های دانشجویی و مردمی دست خالی باشند لذا روی به اعلام برخی اخبار و عملکردها اورده اند.
لازم به ذکر است که برخی این عملکردها در نوع خود قابل تقدیر است اما در قیاس با توان دستگاهها و همچنین توقعی که از انها می رود بسیار ناچیز است.
به عنوان مثال مدتی قبل رقم زمین خواری در کرمان 2500 هکتار اعلام شد که خبری که هم اکنون منتشر شده در قیاس با ان بسیار نا چیز می باشد (5 درصد)
بر این اساس لازم است تشکلهای عدالتخواه در سالروز پیام هشت ماده ای با چند عدد و رقم قانع نشده و مطالبات جدی خود را از مسئولین قاطعانه پیگیری نمایند.