برای اندیشه شهید مطهری چه می توان کرد؟

پیشنهادات زیر که حاصل مشورت با برخی اساتید است در جلسه کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت شهید مطهری توسط نماینده جنبش عدالتخواه ارائه شده است.   پیشنهادات زیر که حاصل مشورت با برخی اساتید است در جلسه کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت شهید مطهری توسط نماینده جنبش عدالتخواه ارائه شده است.   1-      تک نگاری کتب شهید […]

پیشنهادات زیر که حاصل مشورت با برخی اساتید است در جلسه کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت شهید مطهری توسط نماینده جنبش عدالتخواه ارائه شده است.  

پیشنهادات زیر که حاصل مشورت با برخی اساتید است در جلسه کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت شهید مطهری توسط نماینده جنبش عدالتخواه ارائه شده است.  

1-      تک نگاری کتب شهید مطهری : برای هر کتاب ، کتابی تالیف شود که در آن شرایط شهید مطهری در زمان بیان این اندیشه ها تشریح گردد

2-      توجه به فرآیند شکل گیری شخصیتهایی همچون شهید مطهری

3-      ترسیم نقشه کارهای شهید مطهری

4-      نقد، بررسی و تشریح کتب شهید توسط اساتید برجسته کشور

5-      انتشار مدون مجموعه مقالات، مصاحبه ها و … که پیرامون شهید مطهری در سالیان گذشته به صورت پراکنده منتشر شده است.

6-      بازنویسی کتب شهید مطهری برای نوجوانان، جوانان ، دانشجویان، طلاب و …

7-      برخورد فراحکومتی با شخصیت و اندیشه شهید مطهری

8-      توجه به برخی اندیشه های مغفول مانده ی ایشان نظیر تحجر ستیز ایشان و یا دیدگاههای ایشان پیرامون جمهوریت و …