مطالبه انقلاب از دانشگاه

در دیدار واحد خواهران جنبش با دکتر فیاض :

واحد خواهران جنبش عدالتخواه ،اخيرا بررسي موضوع  (مطالبه انقلاب از دانشگاه) را در دستور كار خود قرار داده است و در اين راستب جلساتي را با صاحبنظران اين عرصه و در ريزموضوعات آن ترتيب داده اند. از آن جمله جلسه با دكترابراهيم  فياض (استاد علوم اجتماعي دانشگاه تهران) كه يكشنبه هفته گذشته پيرامون (مطالبه انقلاب از دانشگاه،مقدمات، كليات و ابعاد) برگزار گرديد

واحد خواهران جنبش عدالتخواه ،اخيرا بررسي موضوع  (مطالبه انقلاب از دانشگاه) را در دستور كار خود قرار داده است.مطالبه انقلاب از دانشگاه ، در ابعاد مختلف آن اعم از ابعاد علمي ، سياسي ، فرهنگي و… و با استفاده از منابعي چون (جمع آوري و طبقه بندي )نظرات رهبران انقلاب و صاحبنظران،به صورت مجموعه اي مدون در راستاي نقد مبنايي دانشگاه امروز، توليد خواهد شد.به همين مناسبت اعضاي واحد خواهران ،جلساتي را با صاحبنظران اين عرصه و در ريزموضوعات آن ترتيب داده اند. از آن جمله جلسه با دكترابراهيم  فياض (استاد علوم اجتماعي دانشگاه تهران) كه يكشنبه هفته گذشته پيرامون (مطالبه انقلاب از دانشگاه،مقدمات، كليات و ابعاد) برگزار گرديد.                                                                                                                            

دكتر فياض ،با اشاره به وضعيت اسفبار دانشگاههاي امروز در جدايي از جامعه و نيازهاي مردم گفت: به راستي اين سوال قابل توجهي است كه چرا موسسات و ارگانها از جمله وزارت نفت ،وزارت صنايع، صدا و سيما ،قوه قضاييه و … براي خود دانشگاه  تاسيس مي كنند و به اين صورت به توليد علوم مورد نياز و تربيت نيرو مبادرت ميورزند؟ چون دانشگاههاي ما ديگر نمي توانند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشند.                                         

همچنين ايشان توجه به نظرات و رهنمودهاي دو رهبر انقلاب را بسيار راهگشا دانسته و اشاره كردند:مثلا حضرت امام در كنار دانشگاه اسلامي ، از دانشگاه ايراني و ويژگي هاي آن هم سخن مي گويند كه توجه به تمام اين نكات در كار شما ضروریست.                                                                                            

دكتر فياض در قسمتي ديگر از سخنانشان انتقادهاي بسياري را به سياستهاي وزارت علوم در تشديد و تقويت وابستگي دانشگاه به غرب ابراز كردند و گفتند: مثلا تاكيد بيش از اندازه اين وزارتخانه مبني بر چاپ مقالات اساتيد در مجلات علمي آي.اس.آي جهت اثبات توان علميشان ضربات جبران ناپذيري به روند توليد علم ،استقلال  و خود اتكايي دانشگاه و از همه مهمتر ،حل مسايل بومي جامعه توسط دانشگاه خواهد زد و عامل ديگري خواهد شد در تشديد شكاف بين حوزه و دانشگاه.                                                                                 

هم چنين در همين راستا ،يكشنبه پيش رو جلسه اي با دكتر عماد افروغ برگزار خواهد شد