متن كامل گزارش جديد البرادعي درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران

باز هم درخواست های غیر منطقی و فرا npt

گزارش جديد مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره اجراي موافقتنامه پادمان‌هاي NPT و مفاد مربوط به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در ايران منتشر شد…

گزارش مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره اجراي موافقتنامه پادمان‌هاي NPT و مفاد مربوط به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است:
1- در 24 مارس 2007 شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه 1747 را تصويب كرد كه در آن شوراي امنيت از جمله:
– تاكيد كرد كه جمهوري اسلامي ايران بايد بدون تاخير گام‌هاي خواسته شده توسط شوراي حكام در قطعنامه GOV/2006 /14 را كه براي اعتمادسازي در خصوص هدف صرفا صلح‌آميز برنامه هسته‌اي‌اش و حل مسائل باقيمانده اساسي است را بردارد و در اين زمينه بر تصميم خود مبني بر اينكه ايران بايد بدون تاخير گام‌هاي خواسته شده در بند 2 قطعنامه 1737 شوراي امنيت را بردارد تاكيد نمود،
– از مدير كل درخواست كرد كه طي 60 روز درباره اينكه آيا ايران تعليق كامل و پايدار تمام فعاليت‌هاي ذكر شده در قطعنامه 1737 را اجرا كرده است و نيز درباره فرايند پايبندي ايران به تمام گام‌هاي خواسته شده توسط شوراي حكام و ديگر مفاد قطعنامه 1737 و قطعنامه 1747، به شوراي حكام و به طور موازي به شوراي امنيت گزارش كند.
2-اين گزارش كه به شوراي حكام و به طور موازي به شوراي امنيت ارائه مي‌شود در برگيرنده تحولاتي است كه از گزارش 22 فوريه 2007 مديركل درباره اجراي موافقتنامه پادمان‌هاي NPT و قطعنامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت در ايران صورت پذيرفته است.
الف : فعاليت‌هاي مرتبط با غني سازي.
3- از تاريخ 22 فوريه 2007 ايران همچنان به آزمايش ماشين‌ها به صورت انفرادي و نيز آبشارهاي ده‌تايي، 20 تايي و 164 تايي و دو آبشار 164 تايي (كه يكي از آنها را ايران قطع كرده است) ، در كارخانه نيمه صنعتي غني‌سازي سوخت ادامه داده است. بين 21 فوريه و 17 مارس 2007 ، ايران 8/4 كيلو گرم UF6 به ماشين‌هاي انفرادي و آبشار ده‌تايي تزريق نمود.
4- در پرتو تعداد رو به افزايش سانتريفوژهاي نصب شده در كارخانه غني‌سازي سوخت، در 22 مارس 2007 ، ايران با يك رهيافت پادماني اصلاح شده براي آن تاسيسات موافقت كرد كه علاوه بر بازرسي‌هاي موقتي ماهانه و بازديد راستي آزمايي اطلاعات طراحي، تركيبي از بازرسي‌هاي سرزده و اقدامات كنترل و نظارت ( GOV/INF/2007/10) را شامل مي‌شود .اولين بازرسي سرزده در تاريخ 13 مي 2007 انجام شد.
5- از زمان آخرين گزارش مديركل ايران حدود 260 كيلوگرم UF6 به آبشارها در كارخانه غني سازي سوخت تزريق كرده است. ايران اعلام كرده است كه سطح غني سازي را تا 8/4 درصد U-235 در كارخانه غني سازي سوخت رسانده است. آژانس در حال راستي آزمايي اين موضوع مي‌باشد. در 13 مي 2007 هشت آبشار 164 تايي به طور همزمان در حال كار بوده‌اند و UF6 به آنها تزريق مي‌شد. دو آبشار مشابه ديگر بدون تزريق مواد آزمايش شده بودند و 3 آبشار ديگر در حال ساخت بود.
6- از اوايل 2006 ، آژانس اطلاعاتي آنگونه كه قبلا ايران پيرو پروتكل الحاقي ارائه مي‌نمود دريافت ننموده است. به عنوان مثال مي‌توان به اطلاعات مربوط به مونتاژ سانتريفوژها، ساخت قطعات سانتريفوژ يا تجهيزات همراه و تحقيق و توسعه درباره سانتريفوژها يا فنون غني سازي اشاره كرد.
ب – فعاليتهاي باز فرآوري
7- آژانس استفاده از سلول‌هاي داغ در راكتور تحقيقاتي تهران و در تاسيسات توليد موليبدنوم، يد و راديو ايزوتوپ زنون را از طريق بازرسي‌ها و راستي آزمايي اطلاعات طراحي نظارت نموده است. هيچ نشانه‌اي از ادامه فعاليت‌هاي بازفرآوري در اين تاسيسات مشاهده نشد. طبق تحليل تصاوير ماهواره‌اي ادامه ساخت سلول‌هاي داغ در راكتور تحقيقاتي هسته‌اي ايران در اراك محدود شده است، ولي به هر حال از تاريخ 13 آوريل 2007 ايران دسترسي به سايت راكتور را براي راستي آزمايي اطلاعات طراحي نداده است. (GOV/INF/2007/10) (نگاه كنيد به بخش ج .2 )
پ- پروژه‌هاي مربوطه به آب سنگين
8- تصاوير ماهواره اي نشان مي‌دهد كه ساخت راكتور IR – 40 و فعاليت كارخانه توليد آب سنگين ادامه دارد.
ت – موضوعات باقيمانده
9- ايران به درخواست‌هاي بلند مدت گذشته آژانس در ارتباط با مسائل زير پاسخ نداده است:
– آلودگي اورانيوم در مركز تحقيقات فيزيك ( بندهاي 16 و 17 گزارش GOV/2007/8)،
– دستيابي ايران به فن‌آوري سانتريفوژ p1 و p2 ( بند 18 گزارش GOV /2007/8 )،
– اسناد مربوط به فلز اورانيوم و ريخته‌گري آن به نيم كره‌ها ( بند 19 GOV/2007/8 ).
10- در 18 آوريل و 2 مي 2007 ايران اطلاعات مربوط به دو مجموعه سوخت راكتور نشت شده از راكتور تحقيقاتي تهران، كه از نظر ايران منشاء آلودگي اورانيوم با غناي بالاي يافت شده درنمونه هاي محيطي گرفته شده از تاسيسات انبار زباله كرج به آنها مربوط است، را ارائه نمود ( بند 21 ، GOV/2007/8 )
ج – ديگر اقدامات
ج .1 تبديل اورانيوم
11- آژانس راستي آزمايي سياهه فيزيكي سالانه ( PIV ) تاسيسات تبديل اورانيوم ( UCF ) را در مارس 2007 انجام داد. در طول اين راستي آزمايي ايران 269 تن UF6 را براي انجام راستي آزمايي توسط آژانس ارائه نمود كه تمام آن تحت اقدامات مهار و نظارت آژانس قرار دارد. آژانس در حال ارزيابي نتايج اين راستي آزمايي مي‌باشد.
ج.2 اطلاعات طراحي.
12- در 29 مارس 2007 ايران به آژانس اطلاع داد كه اجراي كد اصلاحي 1/3 را كه در سال 2003 پذيرفته بود اما تا كنون توسط پارلمان تصويب نشده را به حالت تعليق در آورده و به اجراي نسخه كد 1/3 سال 1976 باز مي‌گردد . كدي كه طبق آن ارائه اطلاعات طراحي براي تاسيسات جديد به طور معمول بيش از 180 روز قبل از ورود مواد هسته اي براي اولين بار به تاسيسات، مورد نياز نمي‌باشد. در نامه‌اي به تاريخ 30 مارس 2007 آژانس
از ايران درخواست كرد كه در تصميم خود تجديد نظر كند.
13- ايران موضوع حق آژانس براي راستي آزمايي اطلاعات طراحي را كه طبق قانون اصلاحي 1/3 درباره راكتور IR-40 در اراك ارائه شده بود مطرح نموده است. مبناي نظر ايران اين است كه تحت نسخه 1976 كد 1/3 كه ايران به آن بازگشته است راستي آزمايي چنين اطلاعاتي با توجه به مرحله مقدماتي ساخت اين تاسيسات (اينكه زمان بسياري به دريافت مواد هسته اي مانده است) و فعاليت‌هاي قبلي آژانس در اراك، توجيه پذير نيست.
14- طبق ماده 39 موافقتنامه پادمان‌هاي آژانس، ترتيبات فرعي نمي‌تواند به طور يكجانبه اصلاح شود، و نيز مكانيسمي در موافقتنامه پادمان براي تعليق مفاد توافق شده وجود ندارد. علاوه بر اين كد 1/3 مربوط به ارائه اطلاعات طراحي است نه تعداد يا زمان راستي آزمايي آژانس از چنين اطلاعاتي. حقوق آژانس براي راستي آزمايي اطلاعات طراحي ارائه شده يك حق دائمي است كه مستقل از مرحله ساخت يا وجود مواد هسته‌اي در تاسيسات مي‌باشد.
ج .3 ديگر موضوعات
15- در 29 آوريل 2007 ايران به آژانس اطلاع داد كه كارخانه توليد سوخت ( FMP ) به زودي پودر اكسيد اورانيوم طبيعي به منظور آماده سازي براي آزمايش‌هاي فرايند مقدماتي را دريافت خواهد كرد.
16- مسائل ديگري كه آژانس هيچ اطلاعات جديدي درباره آنها دريافت ننموده است وجود دارد از جمله درباره فعاليت‌هاي معادن اورانيوم ايران ( بندهاي 26 تا 31 (GOV/2005/67)، آزمايش‌هاي انجام شده با پلونيوم ( بند 34 GOV /2005/67 )، و انتصاب بازرسان براي ايران (بند 23 GOV 2007/8 ). مديركل درباره اين موضوعات هر زمان كه آژانس اطلاعاتي دريافت نمايد گزارش خواهد نمود.
چ – اقدامات شفاف سازي
17- ايران با هيچيك از اقدامات شفاف سازي مورد نياز كه براي روشن سازي برخي ابعاد دامنه و ماهيت برنامه هسته اش اساسي است موافقت نكرده است. اين اقدامات شامل بحث درباره اطلاعات ارائه شده به آژانس درباره مطالعات ادعا شده مربوط به تبديل دي اكسيد اورانيوم به UF4 و آزمايش انفجارهاي بالا و طراحي موشك‌هاي ورود مجدد ميباشد( بند 25 GOV/2007/8 )
ح – جمع بندي
18- اگر چه آژانس قادر است عدم انحراف مواد هسته‌اي اعلام شده در ايران را راستي آزمايي كند، آژانس همچنان قادر نيست پيشرفت بيشتري در تلاش هاي خود براي راستي آزمايي برخي از ابعاد مربوط به دامنه و ماهيت برنامه هسته اي ايران داشته باشد. طبق موافقتنامه پادمان‌هاي NPT ، ايران به آژانس دسترسي به مواد هسته‌اي اعلام شده را داده است و گزارش‌هاي حسابرسي مواد هسته‌اي را درباره مواد و تاسيسات هسته‌اي اعلام شده فراهم نموده است. در عين حال ايران اجراي كد اصلاحي 1/3 ترتيبات فرعي را درباره ارائه زود هنگام اطلاعات طراحي متوقف كرده است و اجازه اجراي راستي آزمايي اطلاعات طراحي در راكتور IR-40 نداده است.
19- همانطور كه قبلا گفته شد تا زماني كه ايران به موضوعات راستي آزمايي بلند مدت گذشته نپردازد و پروتكل الحاقي و اقدامات شفاف سازي مورد نياز را اجرا نكند آژانس قادر نخواهد بود كه تاريخ برنامه هسته‌اي ايران را به طور كامل بازسازي كند و درباره نبود مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده يا ماهيت صرفا صلح آميز اين برنامه در ايران اطمينان بدهد. لازم به توجه است كه بخاطر عدم دريافت اطلاعات طي بيش از يكسال گذشته كه ايران از جمله طبق پروتكل الحاقي ارائه مي‌نمود ميزان دانش آژانس نسبت به برخي از ابعاد فعاليت‌هاي مرتبط هسته‌اي ايران بدتر شده است.
20- ايران فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي‌اش را تعليق نكرده است. ايران همچنان به فعاليت كارخانه نيمه صنعتي غني سازي سوخت ادامه مي‌دهد. ايران همچنين به ساخت كارخانه غني سازي سوخت ادامه داده و تزريق UF6 به آبشارها را آغاز كرده است. ايران همچنين به پروژه‌هاي مربوط به آب سنگين ادامه داده است. ساخت راكتور IR-40 و فعاليت كارخانه توليد آب سنگين ادامه دارد.
21- مدير كل همچنان به نحو مقتضي گزارش خواهد نمود.

منبع: خبرگزاری فارس