مواضع اخير رهبري و مساله آرمان خواهي؟

تاملي در يك پرسش عمومي

اين روزها يك سوال اساسي ذهن بسياري از فعالان آرمانخواه دانشجويي را مشغول كرده است. از طرفي مواجه با اقدام يا اقداماتي در دولت شده اند كه به زعم ايشان خلاف ارزشهاي انقلاب است كه يكي از آنها مماشات با آمريكاست و از سوي ديگر مواجه با حمايتهاي پياپي و سرسختانه رهبري از كليت حركت دولت هستند. حال اين سوال مطرح شده كه آيا مي توان بر اساس مبناي لزوم آرمان خواهي دانشجويان همچون گذشته، هنوز هم به انتقاد از دولت ادامه داد؟
در اين باره مي توان گفت، اگر آخرين سخنان رهبري درباره مساله انتقاد از دولت كه در جمع نمايندگان مجلس ايراد شد را ملاك قرار دهيم نكات زير قابل توجه اند.
الف- اهميت استراتژيك موفقيت اين دولت: رهبري در اين ديدار از اقبال مردم به ارزشهاي انقلاب در قالب انتخاب كسي كه اين شعارها را مي داد و تشكيل دولت فعلي، سخن گفتند و آنرا ارزشمند و شايسته توجه و حمايت دانستند. اگر منظر رهبري را همين نكته يعني توجه به اين رويكرد در بدنه و لزوم موفق شدن اين پروژه كه به جريان اصيل انقلاب نزديك است تصور كنيم بهتر دليل حمايتها و تاكيدات ايشان را مي فهميم و متوجه مي شويم كه در واقع نه اشخاص و افراد و مصاديق اين دولت و بلكه ارزشهايي كه اين دولت با شعار تحقق آنان به روي كار آمده اهميت دارند و در صورت عدم موفقيت – به هر دليلي، حال بي عرضگي يا دشمني يا هر دو – مي توانند بعنوان ضربه اي به كارامدي اين گفتمان وارد آورند و دهان ياوه گويان را باز كنند يا خداي نكرده با مدعيان بي اعتقاد به اين ارزشها جايگزين شوند!
شايد بتوان از اين منظر حتي حمايت از دولت براي آنكه در نهايت نمره كارنامه آن قبولي باشد را جزء مصالح كلي نظام دانست بدين معنا كه نمي توان حتي به خاطر آرمان خواهي و… آنرا ناديده گرفت و بايد همه تمام توان شان را براي تحقق آن مصلحت به كار بندند. اينكه بتوان چنين ادعايي را كرد صرفا از منظر تحليل كلي جريان و حركت كشور قابل تعيين است و اين صرفا يك ادعاست.
ب- ضرورت اساسي انتقاد ولي مشفقانه: مساله ديگر كه ايشان نيز بدان اشاره داشتند، حتي با توجه به نكته مهم فوق، و بايد مورد توجه خصوصا حاميان دولت و توجيه كنندگان نيز قرار گيرد، جواز انتقاد از دولت ولي به شيوه يك حامي و يك دلسوز است. تذكر ايشان مبني بر اشاره به نقاط قوت فعاليتها در كنار انتقادات مطروحه به همين مساله اشاره دارد و نشان مي دهد كه هيچ گاه ايشان با انتقاد از دولت و تذكر نقايص و خطاها مخالف نبوده و نيستند و حتي آنرا كمك به دولت مي دانند اما روش آنرا به خاطر نكته فوق الزاما روشي از منظر يك حامي مي دانند. از اين منظر شايد بتوان انتقاداتي كه جنبه سياه نمايي شديد و حكم هاي كلي و قطعي داشته باشند و صرفا به نقايص يا خطاها بپردازند را مخدوش و نيازمند اصلاح دانست اما قطعا عدم طرح آنان يا مخفيانه و غيرعلني كردن آنان از نتايج بحث نخواهند بود.
ج- وظايف مهم دولت در قبال اين مساله: اما نكته مهمي كه متاسفانه به نظر مي رسد مغفول واقع شده كم توجهي دولتمردان به لوازم منطقي اين حمايت رهبري است. اولا آنكه دولت مردان بايد تمام توان خود را در جهت كاهش خطاها و پركردن نواقص بنمايند و اين مهم با توجه به پيچيدگي و گستردگي مسائل كشور و سنگ اندازي دشمنان داخلي و خارجي اين حركت بدون استفاده از همه نيروهاي دلسوز نظام شدني نخواهد بود كه دولت بايد هر چه زودتر در فرصت دو سال باقيمانده آنرا جبران نمايد. ثانيا پاسخ گويي منصفانه و شفاف به سوالاتي كه از طرف منتقدان دلسوز مطرح مي شوند بايد مدنظر دولتمردان باشد تا باعث ايجاد تلقي بي توجهي يا نداشتن عزم اصلاح در اين افراد را نكند و ايشان را به ادامه همراهي و حمايت دلگرم نمايد. ثالثا لزوم ايجاد ساز و كار اطلاع رساني و تقويت رسانه اي حاميان ارزشهاي مدنظر دولتمردان بعنوان نمايشگر تلاشها و نقاط قوت و انتقال دهنده منصفانه انتقاد دلسوزان و طرح نظرات صاحبنظران است كه باز هم به خاطر محدود نگري و نگاههاي غلط برخي افراد ذي نفوذ در دولت مورد بي مهري و بي توجهي عمدي يا سهوي واقع مي شود و بديهي است كه با توجه به گستردگي رسانه هاي مخالفان، نتيجه مشخص است و قطعا توهمات سياسي و جوگيري هاي كودكانه ، امر واقع را سامان نخواهند داد.
در پايان به نظر مي رسد بايد جريان آرمان خواه دانشجويي همچون گذشته اما با توجه جدي تر به بند دوم، حركت خود را ادامه دهد و نگذارد تا برخي محافظه كاريهاي موجه باعث مرده تر شدن فضاي اجتماعي شوند كه متاسفانه به هر دليلي، بسيار بي مسووليت نسبت به ارزشهاي انقلاب از جمله مساله مذاكره با آمريكا نشان مي دهد. جريان دانشجويي هميشه پيشتاز ساير جنبشهاي اجتماع بوده و اينك نيز شجاعت همراه با بصيرت و تدبير ايشان مي تواند ارزشهاي اساسي انقلاب را زنده بدارد و با تاكيد بر آنها، اين برهه هاي حساس را نيز از سر بگذراند ان شاء الله!

منبع: مطالبه