رفتن به بالا

سئوالات انتقادی جنبش عدالتخواه دانشجویی نسبت به مذاکره انجام شده ایران و امریکا

مذاکره انجام شده این تشکل دانشجویی  را بر آن داشت تا سئوالات خویش

 را از رئیس جمهور بپرسد و در انتظار پاسخ  بماند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی  فردا سئوالات انتقادی خویش  نسبت به مذاکره انجام شده ایران و آمریکا را تحویل دفتر ریاست جمهوری می دهد.

مذاکره انجام شده این تشکل دانشجویی  را بر آن داشت تا سئوالات خویش را از رئیس جمهور بپرسد و در انتظار پاسخ  بماند.

در صورت عدم پاسخ، این تشکل دانشجویی انتشار این  نامه را حق طبیعی خود می داند.