تفسیر قرآن مجید: برگرفته از آثار امام خمینی (ره)

نخستین تفسیر قرآن برگرفته از آثار امام خمینی (ره) منتشر شد .

این مجموعه 5 جلدی با مقدمه و تحقیق سید محمد علی ایازی ، نظارت آیت الله محمد هادی معرفت و طرحی از ستاد شناخت و ترویج اندیشه های امام خمینی از سوی موسسه چاپ و نشرعروج منتشر شد .

 

این تفسیر با مقدمه و تحقیق سید محمد علی ایازی ، نظارت آیت الله محمد هادی معرفت و طرحی از ستاد شناخت و ترویج اندیشه های امام خمینی در پنج مجلد از سوی موسسه چاپ و نشرعروج منتشر شد .

جلد اول از این مجموعه در آمدی بر شناخت اندیشه ، گرایش ، روش و مبانی تفسیری و تاویلی مجموعه است . در فصل اول از این کتاب زندگی نامه امام خمینی ، فصل دوم جایگاه قرآن در اندیشه امام خمینی ، فصل سوم نگرش های کلی امام خمینی در تفسیر ، فصل چهارم روش تفسیری امام خمینی ، فصل پنجم مبانی تفسیری امام خمینی ، فصل ششم تاویل و جایگاه آن در تفسیر امام خمینی فصل هفتم سیر تطور و تحول در تاویلات عرفانی ، فصل هشتم ویژگی های تاویل عرفانی امام خمینی فصل نهم مبانی تاویل در اندیشه عرفانی امام خمینی و فصل دهم از این کتاب رهیافتی به تاویلات عرفانی امام خمینی است .

بازگشت به نص واحد ، تعیین قلمرو در تاویل عرفانی ، امکان حصول علم تاویل برای علماء ، تطابق میان انسان کامل مبتنی بودن هر علم بررمبانی و پیش فرض ها ، شیوه صحیح فهم است نه ردیه نویسی ، تاویل به علت ، قیاس غایب بر شاهد ، توجه به اهداف تاویل ، رهیافتی به تاویل عرفانی امام ، عناوین برخی از فصول این کتاب هستند .

گفتنی است در نخستین جشنواره تقدیر از آثار برگزیده پژوهشگران حوزه مطالعاتی "امام خمینی و انقلاب" که به همت پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)،‌ دفتر نمایندگی موسسه در قم و مشارکت مراکز علمی مرتبط برگزار شد، در موضوع عرفان و تفسیر،‌ این کتاب رتبه اول را کسب کرد.