قيام، نشريه تشكل آرمان صنعتي اصفهان منتشر شد

نشريه اي ديگر از دانشجويان عدالتخواه

پرونده ويژه اين شماره ، به ماهنامه سوره و نقش آن در فضاي فرهنگي سالهاي اخير اختصاص دارد كه به صورت مفصل با آقايان وحيد جليلي و علي محمد مودب، سردبير و يكي از اعضاي تحريريه مجله به گفتگو پرداخته است.


اولين پيش شماره ماهنامه فرهنگي تحليلي تشكل آرمان دانشگاه صنعتي اصفهان منتشر شد.
اين نشريه با مطالبي چون قلب انقلاب، به احترام خون شهدا انقلابي بمانيد و لطفا” سرمايه دارها نخوانند به مسأله مفاسد اقتصادي و رفاه طلبي پرداخته و با مقالاتي چون شاه شيعه است و دين داران بي دين به نقد تحجر و جريان شناسي آن در قبل از انقلاب پرداخته است.
پرونده ويژه اين شماره ، به ماهنامه سوره و نقش آن در فضاي فرهنگي سالهاي اخير اختصاص دارد كه به صورت مفصل با آقايان وحيد جليلي و علي محمد مودب، سردبير و يكي از اعضاي تحريريه مجله به گفتگو پرداخته است.
قوم سكوت، حلزون هاي خانه به دوش، مطالبه فرهنگي و ذوالفقار زهرا از ديگر مطالب اين نشريه عدالتخواه هستند.
اين نشريه در 40 صفحه با گرافيكي زيبا به همت مجمع دانشجويان عدالتخواه منتشر شده است.
براي تهيه اين نشريه مي توانيد به دفتر تشكل آرمان به شماره 3913948-0311 و يا دفتر مركزي جنبش عدالتخواه 88939835-021 تماس حاصل نمائيد.