نقاط مثبت و منفي وزارت علوم در ارتباط با تشكل هاي دانشجويي

وزارت علوم و تشکلهای دانشجویی:

وزرات علوم با چندگانگی نظر و عمل در این مسئله مواجه است و این را براحتی از برخوردهای مختلف می توان تشخیص داد. مثلا قیاس نظرات وزیر علوم (اگر نگاهی طرح کرده باشند) با نظرات معاون فرهنگی ایشان درباب فعالیتهای دانشجویی و… و این چندگانگی بویژه در شهرستانها نمود بیشتری دارد.


در رفت و آمد هر دولتی و هر وزیری یک سوال اساسی برای فعالین دانشجویی وجود دارد و آن اینکه نگاه به تشکلهای دانشجویی و فعالین دانشجویی چیست؟ این سوال جوابهای مختلفی می تواند داشته باشد، از محلی برای پرکردن اوقات فراغت گرفته تا رکنی از مدیریت تحولات کشور.

در دولت نهم متاسفانه ما شاهد یک نقطه مثبت و چند نکته منفی می باشیم.

نکته مثبت دولت نهم نگاههای روشن و همچنین قابل قبول از سوی معاونت فرهنگی وزیر علوم می باشد. آنچه از مصاحبه ها و گفته های مسئولین معاونت فرهنگی بر می آید این است ایشان به اصول کلی فعالیت های دانشجویی واقف می باشند اما در این میان نکات منفی ای نیز به چشم می خورد :

اولین نکته منفی عدم هماهنگی در میان سیاستگذاری های وزارت علوم است. یعنی نگاه قابل قبول معاونت فرهنگی نسبت به فعالیتهای دانشجویی و همچنین سایر مقولات دانشگاهی به هیچ وجه در سیاستگذاری سایر معاونتها مشاهده نمی شود به عنوان مثالی ابتدایی می توان فشار مضاعف علمی و علم گرایی افراطی وزرات علوم را طرح کرد که بر اثر آن همه چیز و همه کس جز دانشجویان درس خوان در حاشیه قرار می گیرند و تنها ملاک ارزشگذاری دانشجویان توجه صرف به درس است. البته بدیهی است که همگان درس را اولویت اول دانشگاه می دانند اما نه تا آن حد که دیگر کشش هیچ کار فرهنگی و سیاسی بر اثر عوارض توجه مفرط به درس نباشد. همچنین کسی به افزایش عوارض فرهنگی و روانی تشدید فشار درسی بر دانشجویان توجهی نمی نماید.

نکته منفی دوم عدم انتقال نگاههای معاونت فرهنگی وزارت علوم به دانشگاهها می باشد. یعنی آنچه در عمل در برخورد با تشکلهای دانشجویی در دانشگاههای مختلف دیده می شود با آنچه در نظر از زبان معاونت فرهنگی وزارت علوم طرح می گردد متفاوت است. علت عمده این مسئله در نحوه انتصاب روسای دانشگاهها نهفته است. یعنی میزان تاثیرگذاری نگاههای فرهنگی روسای دانشگاهها در انتصاب ایشان و همچنین میزان تاثیرگذاری معاونتهای وزارت علوم در این مسئله چندان مشخص نیست. چه بسا از برخی انتصابات همچون دانشگاه شهید باهنر می توان استشمام کرد که نگاههای فرهنگی تقریبا در این روند تاثیری ندارند.

البته مشابه این انتقادات قبلا نیز خدمت وزارت محترم علوم ارائه گردیده است که متاسفانه هنوز پاسخی برای آن دریافت نشده است.

خلاصه مطلب اینکه وزرات علوم با چندگانگی نظر و عمل در این مسئله مواجه است و این را براحتی از برخوردهای مختلف می توان تشخیص داد. مثلا قیاس نظرات وزیر علوم (اگر نگاهی طرح کرده باشند) با نظرات معاون فرهنگی ایشان درباب فعالیتهای دانشجویی و… و این چندگانگی بویژه در شهرستانها نمود بیشتری دارد.

ما معتقدیم تشکلهای دانشجویی یکی از ارکان مدیریت تحولات کشور هستند و بدین منظور بایستی آرمانخواه، نقاد و مطالبه گر باشند و مسئولین بایستی از تشکلهای دانشجویی حمایت توام با اعتماد نمایند تا در بستر بالندگی تشکلهای دانشجویی روند رشد نخبگان جامعه و همچنین مشارکت عمومی در حرکتهای اجتماعی یعنی تاثیر بیش از پیش مردم در روند اداره کشور تسریع گردد.

منبع: وبلاگ خودجوش