ده نمکی: محکم بزن برادر!

در پی خشونت نیروی انتظامی با دانشجویان معترض به جشن تولد ملکه انگلیس

صاحبان انقلاب را باید زد تا غاصبان حال کنند .. مبادا صدای الله و اکبر اینها ترقص فرزندان نامشروع ملکه را  بر هم بزند..

محکم بزن برادر من آدمکم آدم نیستم..

فردا کسی از تو نخواهد پرسید که چرا زدی و که را زدی..

او که  از تو کتک می خورد روزی سپر بلای تو بود..

هرجا کم می آوردند او را به جای تو به میدان می خواندند..

اما گویا امروز تاریخ مصرف اش تمام شده..

یا نه اصلا تقصیر خود ماست..

از ماست که برماست..

از روزی که حزب اللهی جماعت شقه شقه شد  تاریخ مصرف اش تمام شد..

از روزی که این جماعت به جای اینکه به دشمن بپردازند  به هم پرداختند تاریخ مصرف اش تمام شد..

راست از راست  و چپ از چپ می کشد و این وسط آرمانهاست که جر می خورد..

محکم بزن برادر!

اینها سالهاست که خورده اند  زبان تسامح مال اپوزیسیون است مرغ عزا و عروسی اینها..

صاحبان انقلاب را باید زد تا غاصبان حال کنند ..

مبادا صدای الله و اکبر اینها ترقص فرزندان نامشروع ملکه را  بر هم بزند..

منبع: عدالتخانه