کیهان: باز هم ديگ پلوي سفارت انگليس

قبح شکنی ارتباط با بيگانگان

اين سفارتخانه برخلاف روال ساليان گذشته خود، امسال برخي هنرمندان و سياستمداران را با خانواده ها و بستگانشان يكجا دعوت كرده، درحالي كه ساليان گذشته به صورت محدود و حتي با تمهيدات امنيتي خاص و نوعي پنهان كاري هنرمندان عرصه هاي گوناگون را دعوت مي كردند.

سفارت انگليس در ايران عده زيادي از هنرمندان كشورمان را براي جشن و ضيافت شام سالگرد سلطنت ملكه اليزابت به همراه خانواده و بستگانشان دعوت كرده است.
يكي از مدعوين اين مراسم در تماس با روزنامه «كيهان» گفت: اين سفارتخانه برخلاف روال ساليان گذشته خود، امسال برخي هنرمندان و سياستمداران را با خانواده ها و بستگانشان يكجا دعوت كرده، درحالي كه ساليان گذشته به صورت محدود و حتي با تمهيدات امنيتي خاص و نوعي پنهان كاري هنرمندان عرصه هاي گوناگون را دعوت مي كردند.
يكي ديگر از آگاهان سياسي كشورمان با اطلاع از سبك و سياق انتخاب مدعوين و ميهمانان در ضيافت سالگرد سلطنت ملكه اليزابت گفت: «با توجه به رسوايي پي در پي امنيتي آمريكا و انگليس در جهان و ايران بالاخص بازداشت هاي اخير پيرامون اتباع ايراني داراي تابعيت آمريكا كه متهم به جاسوسي هستند، سفارت انگليس مي كوشد تا با بهره گيري از تكنيك خط شكني، قبح ارتباط با بيگانگان را از طريق برپايي يك پارتي بزرگ با حضور هنرمندان كشورمان بشكند؛ اما از آنجا كه در ميان هنرمندان تعداد اندكي حاضر به باج دادن به بيگانگان هستند و كمتر كسي راضي به مشاركت در طرح هاي انگليسي است، پيش بيني مي شود سفارت انگليس در مراسم امسال دنبال جمع آوري يك سياهي لشكر تبليغاتي در راستاي اهداف جنگ رواني خود و آمريكا مي باشد و براي همين از زن و بچه تا خواهر و برادر و ديگر بستگان هنرمندان را هم دعوت به حضور در اين ضيافت كرده است.»
سفارت انگليس در ايران به عنوان بازوي جنگ رواني آمريكا عمل مي كند و به نظر مي رسد برنامه ريزي متفاوت آن براي سالگرد سلطنت ملكه آن كشور يك پروژه مشترك آمريكايي- انگليسي باشد.