انقلابی در کلام شهيد دكتر مصطفي چمران

یاد جامع مبارزه و عرفان مجاهد نستوه و عارف دانشمند گرامی باد

انقلابي آن نيست كه غرور و خودخواهي، بر او غلبه كند و حرف كسي را نشنود. انقلابي آنست كه در كمال تواضع و فروتني، هر حرف حقي را بپذيرد. انقلابي آن نيست كه با شعارات تند، بخواهد انقلابي گري خود را بر ديگران تحميل كند.

انقلابي كيست؟

از زبان جامع مبارزه و عرفان، شهيد دكتر مصطفي چمران

 

انقلابي آن نيست كه تفنگ به دوش بكشد و لباس فدايي بپوشد و هنگام صلح دست به جنگ زند و با شعارات تند خود را از جرگه ملت خارج كند و با شعارات و تبليغات و زور بخواهد عقايد خود را بر ديگران تحميل كند.

انقلابي آنست كه  هنگام صلح، به انقلابي گري تظاهر نكند، ولي هنگام خطر، در پيشاپيش صفوف ملت با دشمن بجنگد. انقلابي آن نيست كه با بي انصافي و زرنگي، حق ديگران را بگيرد و مردمي را كه براي خاطر و شنيدن حرف هاي او نيامده اند، وادار كند كه ساعت ها به حرف هاي او گوش فرا دهند و كساني را كه ملت خواهان استماع سخنانشان هستند، از سخن گفتن باز دارد.

انقلابي آن نيست كه غرور و خودخواهي، بر او غلبه كند و حرف كسي را نشنود. انقلابي آنست كه در كمال تواضع و فروتني، هر حرف حقي را بپذيرد. انقلابي آن نيست كه با شعارات تند، بخواهد انقلابي گري خود را بر ديگران تحميل كند.

انقلابي آنست كه احتياج به تصديق كسي ندارد.

 

منبع: خدا بود و ديگر هيچ نبود، چاپ چهاردهم، زمستان 1384. سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد، صص 183و184