انتشار نامه جنبش عدالتخواه به رئیس جمهور در هفته جاری

بدلیل عدم پاسخ از سوی مسئولین مربوطه

جنبش عدالتخواه هفته جاری متن کامل  نامه ارسالی به رئیس جمهور درباره ابهامات گفتگوی ایران و آمریکا در عراق را منتشر می نماید.

جنبش عدالتخواه هفته جاری متن کامل  نامه ارسالی به رئیس جمهور درباره ابهامات گفتگوی ایران و آمریکا در عراق را منتشر می نماید.

تا کنون نزدیک به 20 روز از تحویل نامه فوق به دفتر ریاست جمهوری می گذرد و بنا بر رسید تحویلی دفتر نامه ها در 10 روز پاسخ دریافت می نمایند که برای این نامه تا کنون هیچ پاسخی دریافت نشده است و پیگیری ها هم نتیجه ای را در بر نداشته است.

لذا مطابق با وعده قبلی متن کامل این نامه در هفته جاری منتشر می گردد.