گروه مشورتی جوان شهردار تهران به کار خود پایان داد

گفته می شود این تغییرات به دنبال انتشار اخباری از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان بسیجی مبنی برانتقاد از تصدي پست هاي دهن پركن و پرطمطراق اما توخالي و كم اثر مشاورت وزرا و مسوولين براي جوانان می باشد. با انتصاب رئیس پیشین گروه مشورتی جوان شهردار به عنوان مشاور امور رسانه […]

گفته می شود این تغییرات به دنبال انتشار اخباری از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان بسیجی مبنی برانتقاد از تصدي پست هاي دهن پركن و پرطمطراق اما توخالي و كم اثر مشاورت وزرا و مسوولين براي جوانان می باشد.


با انتصاب رئیس پیشین گروه مشورتی جوان شهردار به عنوان مشاور امور رسانه ای و مطبوعاتی شهردار تهران، این گروه عملا به فعالیت خود پایان بخشید .

گفتنی است گروه مشورتی جوان شهردار از زمان تصدی دکتر احمدی نژاد بر شهرداری تهران تاسیس شده بود که با انتخاب ایشان به ریاست جمهوری، مشاورین جوان شهردار به نهاد ریاست جمهوری راه یافتند .

گفته می شود این تغییرات به دنبال انتشار اخباری از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان بسیجی مبنی برانتقاد از تصدي پست هاي دهن پركن و پرطمطراق اما توخالي و كم اثر مشاورت وزرا و مسوولين براي جوانان می باشد.