عباس سلیمی نمین: مدال شواليه حماقت

یادداشتی در محکومیت اقدامات اخیر انگلیس

اقدام هفته گذشته ملکه انگليس در اعطاي لقب شواليه به آن نويسنده هتاک ، بسياري از روشنفکران طرفدار غرب را در کشورهاي اسلامي بيش از پيش به انفعال کشانيد. با موضع گيري اخير دربار انگليس ، پشت پرده اين ماجرا روشن تر شد، مدافعان غرب ناگزير به سکوت شدند و بار ديگر صحت تاکيد علماي تاريخ بر گذشت زمان براي روشن شدن واقعيت ها محک خورد.


چو گور خويش کي خود به دست خود بکند
ملامت دگران را دگر چرا خواهد؟
سزاي اوست که در سوگ خويش بنشيند
غزا چو مي طلبد لاجرم عزا خواهد
در سال 67 که حکم اسلام در مورد سلمان رشدي از سوي امام خميني صادر شد ، کساني که نمي خواستند اين واقعيت را باور کنند که کشورهاي سلطه گري چون انگليس براي نيل به منافع نامشروع خويش ، هيچ گونه ارزشي (انساني و الهي) را پاس نمي دارند، با اين نظر امام که اين نويسنده مرتد صرفا سفارش پذير بوده است ، مخالفت کرده و بر اين نظر پاي مي فشردند که ارتباطي بين اين نويسنده هتاک و غرب طرفدار آزادي و حقوق بشر و… نيست.
پذيرش واقعيت ها و گردن نهادن بر نظرات آن پير مجرب در واقع بدان معنا بود که حقوق بشر نزد غربي ها لقلقه زباني بيش نيست چرا که اولين و مبرم ترين جزئ حقوق بشر، احترام به باورها و معتقدات اوست و کساني که نويسنده اي را اجير مي کنند تا اعتقادات يک ميليارد انسان را به سخره گيرد بدون ترديد بويي از احترام به حقوق بشر به مشامشان نخورده است.
اکنون بعد از گذشت نزديک به دو دهه از آن رخداد تاريخي که سمت و سوي يک برنامه تحقيرآميز و طراحي شده غرب عليه جهان اسلام را به سوي طراحان آن بازگردانيد، اقدام هفته گذشته ملکه انگليس در اعطاي لقب شواليه به آن نويسنده هتاک ، بسياري از روشنفکران طرفدار غرب را در کشورهاي اسلامي بيش از پيش به انفعال کشانيد. با موضع گيري اخير دربار انگليس ، پشت پرده اين ماجرا روشن تر شد، مدافعان غرب ناگزير به سکوت شدند و بار ديگر صحت تاکيد علماي تاريخ بر گذشت زمان براي روشن شدن واقعيت ها محک خورد. ناراحتي سلطه گران غربي از رشد آگاهي ها در جهان اسلام بعضا اتخاذ مواضعي را موجب مي شود که با هيچ گونه تدبيري سازگاري ندارد. اين گونه مواضع آشکار در دفاع از هتک حقوق ملتها، ديگر اعتباري براي طرفداران آزادي و حقوق بشر غربي در شرق باقي نمي گذارد. سالها دولتهاي مادر سرمايه داري تلاش کردند تا طرفداراني را براي خود در جهان رقم زنند اما امروز بحران در غرب موجب شده که نقابها کنار رود و چهره اصلي نظام سلطه سرمايه داري آشکار گردد و طبعا اين چهره آنچنان بدمنظر است که ديگر مبلغان سنتي آن نيز نخواهند توانست به دفاع برخيزند و ترجيح مي دهند سکوت نمايند. آنچه امروز درباره سلمان رشدي شاهديم ، در سال آخر جنگ تحميلي در واقعه حمله به هواپيماي مسافربري ايران شاهد بوديم.
امريکا گرچه سبوعيت خود را در آن جنايت آشکار ساخت ، اما در عرصه تبليغات عنوان خطا به حرکت فرمانده ناو وينسنس داد. مدافعان امريکا نيز از همين نظر دفاع مي کردند.اما چند سال بعد که روزنامه گاردين خبر از اعطاي مدال شجاعت به فرمانده اين ناو داد، بسياري از روشنفکران وطني خبر اين روزنامه چاپ لندن را تکذيب کردند!؟ زيرا حتي اگر اين فرمانده شجاع (!)از روي خطا نزديک به 300 کودک ، پير و جوان را به کام مرگ کشانده بود، دستکم مستحق سرزنش بود نه دريافت مدال شجاعت لذا تشويق عامل اين جنايت ، جز اين معنايي نداشت که او ماموريتي را به خوبي به انجام رسانده است.
امروز نيز اعطاي لقب شواليه به نويسنده توهين کننده به مقدسات ملل مسلمان بدان معناست که اين عنصر خودفروخته ماموريت خويش را به خوبي به انجام رسانده است.
درواقع ملکه انگليس خود بيش از هر کسي مستحق دريافت مدال شواليه حماقت است زيرا با اين اقدام خويش ضمن بي اعتبار ساختن طرفداران سنتي خويش در شرق ، مسلمانان را بار ديگر به انجام وظيفه اسلامي خود مصمم ساخت و متوجه اين واقعيت کرد که به درستي خاموش کردن حنجره هاي فحاش و تحقيرکننده چه ضربه اي را به لندن و واشنگتن وارد خواهد نمود.

عباس سليمي نمين
× منبع: روزنامه جام جم