ابراز همدردي با ملت كوبا در فقدان همسر مبارز رائول كاسترو

با حضور يكي از اعضايشوراي مركزي در سفارت كوبا

خانم زهرا اخوان به نمايندگي از جنبش عدالتخواه با حضور در سفارت كوبا متن زير را در دفتر يادبود مرقوم نمودند

خانم زهرا اخوان به نمايندگي از جنبش عدالتخواه با حضور در سفارت كوبا متن زير را در دفتر يادبود مرقوم نمودند :
نمایندگی محترم دولت دوست و برادر کوبا در تهران
بدین وسیله و به نمایندگی از جنبش عدالت خواه دانشجویی ایران اسلامی هم دردی خود را به خاطر از دست دادن یکی از چهره های شاخص و مبارز انقلاب کوبا با دولت و ملت عزیز این کشور اعلام می دارم.
بی تردید نقش ویژه ی خانم ویلما اسپین در جنبش مبارزات ملت کوبا و حمایت موثر ایشان از حقوق زنان در این کشور و هم بستگی با انقلاب کوبا برای همیشه در اذهان خواهد ماند.
 
با آرزوی موفقیت روز افزون برای دولت و ملت قهرمان کوبا
 در مسیر مبارزه با ظلم و تحقق عدالت جهانی
جنبش عدالت خواه دانش جویی