تكذيب هر گونه ارتباط جنبش با بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان

در واكنش به حركت غير اخلاقي در صدور بيانيه به نام جنبش عدالتخواه :

جاي بسي تعجب است كه يك واحد از بسيج دانشجويي – كه نام و حقيقتش يادآور همه ارزشهاي انقلابي است – به نام يك اتحاديه دانشجويي سراسري بيانيه منتشر نمايد. به نظر مي رسد چنين حركت هاي غير اخلاقي  دور از شأن بسيج و بسيجي مي باشد.

دبير محترم سرويس سياسي خبرگزاري ايسنا

سلام عليكم

احتراماً مستحضر مي باشيد كه در خبر شماره 8604-01985  مورخ 4/4/1386 مطالبي را با عنوان «بيانيه جنبش عدالتخواهي بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان» منتشر نموده ايد. لذا بدين وسيله باستحضار مي رساند «بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان» هيچگونه ارتباط رسمي و غير رسمي با «جنبش عدالتخواه دانشجويي» نداشته و صدور بيانيه با اين عنوان، عملي غير اخلاقي و خلاف قانون مي باشد.
جاي بسي تعجب است كه يك واحد از بسيج دانشجويي – كه نام و حقيقتش يادآور همه ارزشهاي انقلابي است – به نام يك اتحاديه دانشجويي سراسري بيانيه منتشر نمايد. به نظر مي رسد چنين حركت هاي غير اخلاقي  دور از شأن بسيج و بسيجي مي باشد.
لذا خواهشمند است ضمن انعكاس اين تكذيبيه در آن خبرگزاري، ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا از هر گونه سوء استفاده از نام اين تشكل با عناويني نظير جنبش عدالتخواه، مجمع عدالتخواهان، جنبش عدالتخواهي و … جز با هماهنگي با دفتر مركزي خودداري گردد.
بديهي است جنبش عدالتخواه دانشجويي پيگيري قانوني اين مسئله را حق طبيعي خود مي داند.

باتشكر
امير جليلي ن‍ژاد
دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي

رونوشت :
– دفتر مقام معظم رهبري جهت اطلاع
– جناب آقاي محمديان مسئول محترم نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها جهت اطلاع
– جناب آقاي مرداني مسئول محترم سازمان بسيج دانشجويي جهت برخورد با سوء استفاده كنندگان
– تشكل دانشجويي آرمان(مجمع دانشجويان عدالتخواه دانشگاه صنعتي اصفهان)