نقاط مبهم سياست خارجي دولت در ارتباط با انگليس بايد روشن شود

عضو شوراي مركزي انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل

براي ما دانشجويان ابهاماتي ايجاد شده است و مي‌خواهيم بدانيم پاشنه آشيل كشور كجاست كه اجازه نمي‌دهد، سياستمداران ما در مقابل اين حركات حرمت شكنانه انگليس اقدام در خور توجهي انجام ‌دهند.


علي خضريان عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل  به حركت خائنانه برخي افراد براي شركت در جشن تولد ملكه انگليس و اقدام سؤال بر انگيز ملكه انگليس در اهداي لقب شواليه سلمان رشدي مرتد اشاره كرد و گفت: با توجه به اينگونه رفتارها از سوي دولت انگليس كه نمونه آن را در گذشته نيز شاهد بوده‌ايم، نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي با تشكيل جلسه‌اي ضمن تاكيد بر نقاط قوت سياست خارجي دولت نهم خواستار پاسخگويي وزير امور خارجه در اين باره شدند كه چرا دولت نهم در قبال اعطاي لقب شواليه به سلمان رشدي مرتد فقط به احضار سفير انگليس بسنده كرده و چرا از ظرفيت سياست خارجي در مسائل اقتصادي استفاده نكرده است.
وي در اين زمينه افزود: براي ما دانشجويان ابهاماتي ايجاد شده است و مي‌خواهيم بدانيم پاشنه آشيل كشور كجاست كه اجازه نمي‌دهد، سياستمداران ما در مقابل اين حركات حرمت شكنانه انگليس اقدام در خور توجهي انجام ‌دهند.
خضريان با بيان اينكه در حال تنظيم نامه‌اي به متكي وزير امور خارجه هستيم تا در جلسه‌اي با حضور نمايندگان تشكل‌ها و اصحاب رسانه به اين ابهامات دانشجويان پاسخ دهد، اظهار داشت: پاسخگويي متكي مي‌تـواند يك حركت مثبت در راستاي شفاف‌سازي فضاي فكري جامعه باشد، كه چرا ايران در راستاي كاهش يا قطع رابطه با اين روباه پير حركتي انجام نمي دهد.
منبع فارس