هفته جاری آخرین مهلت ارسال فرمهای شرکت در نشست آموزشی

قابل توجه متقاضیان شرکت در نشست

بدیهی است درصورت عدم ارسال فرمها و عدم اطلاع دفتر مرکزی از وضعیت تشکلها سهمیه اختصاص یافته میان سایر متقاضیان توزیع می گردد.

همانطور که قبلا هم اعلام شده بود با توجه به ضرورت برنامه ریزی برای نشست متناسب با سطح مخاطبین و همچنین هماهنگی اجرایی کلیه متقاضیان بایستی تا پایان هفته جاری فرمهای شرکت در نشست را بدست دفتر مرکزی برسانند (ایمل ، فکس و …).

لذا از آن دسته تشکلهایی که تاکنون اقدام به ارسال فرمها ننموده اند درخواست می گردد حداکثر تا پایان هفته جاری فرمها را ارسال نمایند.

بدیهی است درصورت عدم ارسال فرمها و عدم اطلاع دفتر مرکزی از وضعیت تشکلها سهمیه اختصاص یافته میان سایر متقاضیان توزیع می گردد.