نقد صحيح لا‌زم است اما تخریب حرام

آیت الله مظاهری:

متاسفانه اين تخريب و جوسازي و برخوردهاي نامناسب در همه گروه‌هاي سياسي ما از اول انقلا‌ب تا به حال بوده است و الا‌ن هم هست، هم در اصولگراها هست هم در اصلا‌ح‌گراها به تعبير رايج امروزي.

آیت الله مظاهری گفت : نقد صحيح و نصيحت و خيرخواهي كه آن هم شرايط خودش را دارد، جايز است بلكه لا‌زم است اما تخريب و نفي ديگران و استهزاء و امثال اينها نه تنها جايز نيست و حرام است .

به گزارش « فردا » و به نقل ار روزنامه اعتماد ملی، آیت الله مظاهری رئیس حوزه علميه اصفهان و نماينده رهبر معظم انقلا‌ب در این استان با تاکید بر اینکه حزب وتحزب از نظر اسلا‌م و از نظر معارف تشيع و همچنين از نظر قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي، حركت بسيار پسنديده و خوبي است، گفت : از ديدگاه اسلا‌م، حزب به عنوان يك تشكل هدايت‌كننده به سوي خداي تعالي و به سمت دين و ارزش‌هاي ديني، به‌طور كامل مورد نظر و تاييد اسلا‌م است. در نظام مقدس جمهوري اسلا‌مي‌ هم، علا‌وه بر قانون اساسي، سيره عملي حضرت امام <قدس سره> براي همه ما يك شاخص و الگوي مناسب است. ايشان هم در خصوص تحزب و تشكيل حزب براي گسترش فكر اسلا‌م ناب و معارف انقلا‌ب تاكيد داشتند. هم حزب جمهوري اسلا‌مي ‌را در ابتداي شكل‌گيري انقلا‌ب اسلا‌مي ‌با حضور سران انقلا‌ب، تاييد كردند و هم در جريان اختلا‌ف سليقه‌ها، انشعاب روحانيون مبارز از روحانيت مبارز را تاييد فرمودند و بر هر دو گروه و جريان سياسي در كشور، دست پدري و رهبري داشتند.

وی در ادامه افزود :حزب و تحزب در چارچوب اصول انقلا‌ب و نظام اسلا‌مي ‌يعني <اسلا‌م، قانون اساسي، راه امام و ولا‌يت فقيه>، حركت بسيار پسنديده و خوبي است و من گمان نمي‌كنم كسي به اصول انقلا‌ب و نظام اعتقاد داشته باشد ولي بگويد حزب بد است و يا تحزب خطرناك است. بله، آنچه بد است همان‌طور كه حضرت امام <رضوان‌ا… تعالي عليه> مي‌فرمودند، تخريب يكديگر و خرد كردن شخصيت افراد است و آنچه خطرناك است اختلا‌ف و برهم زدن يكپارچگي ملت و نظام است كه بعدا در مورد آن صحبت خواهم كرد.

آیت الله مظاهری افزود : ما مي‌توانيم در چارچوب اسلا‌م و نظام اسلا‌مي، احزاب و گروه‌ها و جريان‌هاي فكري و سياسي مختلفي داشته باشيم كه روح همه آنها تقويت اسلا‌م و تقويت جمهوري اسلا‌مي ‌باشد و به تعبير زيباي امام صادق عليه‌السلا‌م <كل يد علي ماسواهم.>

وی افزود : همه جريانات فكري و سياسي در جامعه اسلا‌مي ‌بايد با اتحاد و انسجام در مقابل حزب شيطان و در برابر دشمنان دين و انقلا‌ب صف‌آرايي كنند و خلا‌صه همه آنها موجب تقويت اسلا‌م و جمهوري اسلا‌مي ‌باشند و اساسا اين اختلا‌ف سليقه‌ها و مشرب‌هاي فكري اگر به شكل صحيحي جهت‌دهي شوند، نتيجه‌اش تقويت اسلا‌م و نظام اسلا‌مي ‌است. عينا در جريان‌هاي سياسي هم كه در چارچوب اسلا‌م و انقلا‌ب و نظام هستند، مساله به همين شكل مي‌تواند باشد. اگر يك گروه تنها بخواهد همه امور را در دست داشته باشد، مسلما با كمبودهايي مواجه خواهد بود چه گروه به اصطلا‌ح امروزي‌ها اصولگرا و چه گروه اصلا‌ح‌طلب. بلكه بايد گفت آنچه درست است اين است كه هر دو گروه در چارچوب اسلا‌م و نظام بايد فعال باشند و لذا مقام معظم رهبري هم مكررا روي اين جهت تاكيد كرده‌اند و حتي اعلا‌م كردند كه رهبري، اصلا‌ح‌طلبي اصولگرايانه و اصولگرايي اصلا‌ح‌طلبانه را قبول دارد و در حقيقت ايشان هم مثل همان مشي امام را در برخورد با جريان‌هاي داخل نظام، پيش گرفته‌اند.

ایشان در ادامه با اشاره به فرمايشات حضرت امام رضوان‌ا… علیه گفتند : حزب خوب است لكن ترور شخصيت بد است و متاسفانه اين تخريب و جوسازي و برخوردهاي نامناسب در همه گروه‌هاي سياسي ما از اول انقلا‌ب تا به حال بوده است و الا‌ن هم هست، هم در اصولگراها هست هم در اصلا‌ح‌گراها – به تعبير رايج امروزي – من هر روز هم روزنامه‌هاي مختلف و متعدد را ملا‌حظه مي‌كنم و هم اخبار مهم و گوناگون سايت‌هاي خبري مختلف را. دقيقا مي‌بينم كه معمولا‌ اين روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري در مطالبشان، نيش دارند نسبت به همديگر، آن هم نيش‌هاي بدتر از نيش عقرب!! خوب چرا؟ براي چي؟ براي كي؟ اين نيش بايد عليه دشمنان باشد نه دوستان. به قول حضرت امام مي‌فرمودند: هرچه داد داريد بر سر آمريكا بكشيد و واقعا من روزي را با اين روزنامه‌ها و اخبار و گزارش‌ها و بولتن‌هاي خبري سپري نمي‌كنم مگر اينكه به خاطر اين نيش‌ها آزرده خاطر مي‌شوم. تقريبا هيچ استثنايي هم ندارد.

آیت الله مظاهری افزود : روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري و رسانه‌ها و همه گروه‌ها و احزاب بايد دنبال اثبات خودشان باشند نه دنبال نفي ديگران. از نفي ديگران، كه چيزي حاصل نمي‌شود، نفي ديگران و تخريب ديگران كه باعث اثبات ما نيست. فقط يك برخورد اخلا‌قي نامناسب است كه فضاي آرام را آلوده و ناآرام مي‌كند. من هيچ‌وقت فراموش نمي‌كنم كه در جريانات پيش از انقلا‌ب هم من بارها به دوستان مختلف عرض مي‌كردم آقايان ما كه مريد امام هستيم نبايد حرفي بزنيم و كاري بكنيم كه حتي بوي تخريب يكي ديگراز آقايان مراجع عظام را داشته باشد. ما اگر وظيفه شرعي تشخيص داده‌ايم، بايد به دنبال اثبات امام باشيم و بعد هم تاكيد مي‌كردم كه تخريب ديگران موجب اثبات امام نيست فقط نتيجه‌اش ارتكاب يك فعل حرام شرعي و عقلي و اخلا‌قي است و آن اينكه يك شخصيت بزرگ را ترور شخصيت كرده‌ايم و اذهان ديگران را نسبت به او تخريب و مشوش كرده‌ايم. اين به چه درد امام مي‌خورد؟ به چه درد ما مي‌خورد؟ به چه درد نهضت و مبارزه مي‌خورد؟ ما به هدفمان كه اثبات امام است كه نرسيده‌اي
م، بلكه در بعضي از جهات هم از اهداف مقدس ديگرمان عقب افتاده‌ايم. ولي خوب متاسفانه همان زمان هم گاهي حرف‌هايي زده مي‌شد و برخوردهايي مي‌شد كه اول كسي كه رنجيده مي‌شد از اين برخوردها، خود امام بودند، چون امام يك اصل داشت در همه جا و در همه چيز و آن خدا بود، دين بود، اسلا‌م بود و بر سر اين اصل، با هيچكس حتي خانواده خودش و شاگردان خودش و خواص خودش تعارف و رودربايستي نداشت.

وی سپس با تاکید بر لزوم نقد در جامعه افزود : نقد صحيح و نصيحت و خيرخواهي كه آن هم شرايط خودش را دارد، جايز است بلكه لا‌زم است اما تخريب و نفي ديگران و استهزاء و امثال اينها نه تنها جايز نيست و حرام است بلكه ما را از اهدافمان عقب مي‌اندازد و دشمنان ما را هم خوشحال مي‌كند.

‌نماینده مقام معظم رهبری در استان اصفهان افزود : اين هم مسلم است كه نفي ديگران و تخريب ديگران باعث اثبات ما نيست. لذا همه گروه‌ها و احزاب دنبال ارتقاي خودشان و اثبات خودشان و ترويج برنامه‌هاي خودشان باشند، نه اينكه مدام دنبال تخريب حزب مقابل خودشان يا گروه غيرخودشان و خلا‌صه دنبال زمين زدن همديگر باشند. آنچه اسلا‌م و امام و مقام معظم رهبري مي‌خواهند همين است. آنچه مراجع تقليد مي‌خواهند و توصيه مي‌كنند همين است. بنابراين وظيفه شرعي و قانوني و اخلا‌قي همه كساني كه تحت عنوان احزاب و جريان‌هاي سياسي، فعاليت مي‌كنند اين است كه دنبال تخريب نباشند دنبال همان تحزب و كار درست حزبي باشند. اگر ديگران هم خداي ناكرده تخريب كردند، مقابله به مثل نبايد بشود، اگر قرارشد يكي بد كند و ديگري هم بدي را با بدي جواب بدهد، خلا‌ف آن دستور قرآن كريم است <ادفع بالتي هي أحسن السيئه> شما بدي را بامنطق و خوبي، دفع و برطرف كنيد. با گذشت ديني و ايثار اخلا‌قي و فداكاري انقلا‌بي فعاليت كنيد و به طرف تخريب و زمين زدن ديگران نرويد و بدانيد كه الا‌ن در ميان مردم اين برداشت نامناسب وجود دارد كه اصلا‌ح‌طلبان را به دشمن اصولگرايان و اصولگرايان را به دشمن اصلا‌ح‌طلبان مي‌شناسند، خوب چرا؟ به خاطر عملكرد بد گروه‌ها و احزاب سياسي و اينكه مدام افرادي از جريان‌هاي مختلف دنبال تخريب ديگران هستند.