سال 79 ، زمينه هاي شكل گيري

اگرچه چيزي به¬نام جنبش عدالتخواه دانشجويي تقريباً از سالهاي 82 و 83 آغاز به کار کرد و سامان يافت اما فعاليتهاي گسترده ولي پراکنده اي که در ذيل همان هدف کلي انجام مي¬شدند و نهايتاً به تشکيل آن مجموعه منجر شدند را نمي¬توان ناديده گرفت.اگر قرار باشد مجموعه عواملي که با هدف کلي تغيير نظام […]


اگرچه چيزي به¬نام جنبش عدالتخواه دانشجويي تقريباً از سالهاي 82 و 83 آغاز به کار کرد و سامان يافت اما فعاليتهاي گسترده ولي پراکنده اي که در ذيل همان هدف کلي انجام مي¬شدند و نهايتاً به تشکيل آن مجموعه منجر شدند را نمي¬توان ناديده گرفت.
اگر قرار باشد مجموعه عواملي که با هدف کلي تغيير نظام ارزشي و اولويتهاي عملي حزب¬ا…، احياء سنت مهجور امر به معروف و نهي از منکر و تبديل بعد اجتماعي اسلام و عدالت به دغدغه فکري و عملي ايشان دامن زد را احصاء نمائيم کار سخت مي¬شود و حق بسياري پارامترها ناديده گرفته خواهد شد پس به اشاره¬اي -در حد فهم ناقص¬مان- بسنده مي¬کنيم. سالهاي 78 و 79 همراه بود با موج اعتراض رهبر انقلاب نسبت به بي¬توجهي مسوولان به مساله فقر و فساد و تبعيض و لزوم مبارزه بي امان با آنها و توجه به محرومان و مبارزه با مفاسد اقتصادي، كه اين خود عامل اصلي ايجاد دغدغه¬اي جديد در بخشي از بدنه حزب¬اللهي کشور محسوب مي¬شد.
هر چند برخي بنا بر اقتضائات سياسي و بخاطر حمله به دولتي که مخالفش بودند به اين موضوعات رجوع کردند اما بودند عده کثيري که با دغدغه مردم و بخاطر دين و رهبري نسبت به اين مسأله ابراز توجه نمودند و کم¬کم انتقاداتي را سر دادند. البته اين بدان معنا نبود که قبل از آن دوره اين جريان وجود نداشت و انتقادات هفته¬نامه صبح و… را مي¬توان از آن جمله دانست اما اين عامل –يعني فشار رهبري- در گسترش و عموميت بخشيدن به آن در جاي جاي کشور نقش اساسي ايفا مي¬کرد. سخنرانيهاي روشنگر و عدالت محور استاد حسن رحيم¬پور ازغدي و سخنان انتقادي و پراکنده افرادي چون دکتر عماد افروغ، احمد توکلي و … نيز در شکل¬دهي اين جريان اجتماعي تأثير بسزايي داشتند و به اولويت يافتن اين موضوعات کمک مي¬کردند.
در همان ايام، در مشهد، جلسات هفتگي منزل استاد حيدر رحيم¬پور نيز محمل مباحث اعتقادي و انتقادي بود که فعالان دانشجويي شهرهاي مختلف و عمدتاً مشهدي را بسوي خود مي¬کشاند و اولين جزوه منتشر شده اين جمع که جمعي از طلاب و دانشجويان مشهد نام داشتند، تحت عنوان "نامه¬اي به پيشگاه تاريخ"، حاوي مباحث انتقادي شديد عليه دولت، قوه قضائيه و مجلس و… در زمستان 79 با تيراژ بالا در سراسر کشور توزيع شد و موجي از حمايتها و مخالفتها را برانگيخت. همزمان جلسات آسيب¬شناسي حزب¬ا… و کارگاه¬هاي نويسندگي و هنر انقلاب وحيد جليلي نيز توسط مجمع تبشير مشهد برگزار مي¬شد و مشابه اين جلسات در تهران نيز بطور پراکنده برگزار مي¬گرديد. در همان ايام نشريه تفكر بسيجي در دانشگاه امام صادق و نشريه آرمان در مشهد با اين مضامين منتشر مي¬شدند. اين دوره بيشتر به طرح انديشه انقلاب و بازيابي هسته هاي حزب ا… در نقاط مختلف کشور گذشت و بسترساز حرکتهاي گسترده¬تر بعدي شد.