سال 82- فراگيري گفتمان و گسترش پايگاهها

به همت همه کساني که دغدغه عدالت را به عنوان مشخصه اصلي جامعه اسلامي دنبال مي¬کردند، گفتمان عدالت و پذيرش اهميت، اولويت و ضرورت آن به تدريج به سطوح مختلف مردم، دانشجويان و مسئولان تسري مي¬يافت و هر روز از گوشه¬اي و دانشگاهي صدايي تازه بلند مي¬شد. نشريات عدالتخواهي که در عرصه دانشگاهها انتشار مي¬يافتند […]


به همت همه کساني که دغدغه عدالت را به عنوان مشخصه اصلي جامعه اسلامي دنبال مي¬کردند، گفتمان عدالت و پذيرش اهميت، اولويت و ضرورت آن به تدريج به سطوح مختلف مردم، دانشجويان و مسئولان تسري مي¬يافت و هر روز از گوشه¬اي و دانشگاهي صدايي تازه بلند مي¬شد.
نشريات عدالتخواهي که در عرصه دانشگاهها انتشار مي¬يافتند رو به فزوني گذاشته بود: خيزش دان