18 تير نماد دخالت باندها و احزاب سياسي در بدنه جنبش دانشجويي است

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي:

تحلیل دبیر جنبش از واقعه 18 تیردر اين نوع نگاه هيچ تمايزي ميان جريان راست و چپ وجود ندارد و هر كدام از اين احزاب و گروه ها هر گاه جنبش دانشجويي دقت و حريت خود را حفظ نكند، از اين جريان مهم استفاده و بعضاً سوء استفاده مي‌كنند، چرا كه براي هيچ يك از اين احزاب و گروه ها جنبش دانشجويي ماهيت سالم و اصولي و منطقي ندارند.


امير جليلي نژاد در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس درباره 18 تير 78 اظهار داشت: متأسفانه دخالت‌هاي بيروني و اعمال سليقه‌هاي حزبي موجب شد تا بخشي از بدنه جنبش دانشجويي حركتي را انجام دهد كه هنوز آسيب‌هاي آن به طور كامل از ميان نرفته است.
وي تصريح كرد: احزاب و گروههايي كه در آن زمان در مسند قدرت بودند وزارت علوم و احزاب نزديك به دولت وقت بيشترين دخالت، اعمال سليقه‌ و نفوذ را در مجموعه دانشجويي انجام مي‌دادند و به جاي منطقي كردن و آرام كردن فضاي دانشجويي، جو دانشجويان را به آنجا پيش بردند كه حوادث آن روزها را رقم زد.
جليلي نژاد در ادامه با بيان اينكه متاسفانه احزاب در كشور ما نگاه بسيار بدي به جنبش دانشجويي دارند، خاطرنشان ساخت: در اين نوع نگاه هيچ تمايزي ميان جريان راست و چپ وجود ندارد و هر كدام از اين احزاب و گروه ها هر گاه جنبش دانشجويي دقت و حريت خود را حفظ نكند، از اين جريان مهم استفاده و بعضاً سوء استفاده مي‌كنند، چرا كه براي هيچ يك از اين احزاب و گروه ها جنبش دانشجويي ماهيت سالم و اصولي و منطقي ندارند.
دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي ابزار دست احزاب نشدن را مهمترين درس عبرت جنبش دانشجويي از غائله 18 تير عنوان كرد و افزود: شايد يكي از دلايل ركود جريان دانشجويي در سال‌هاي قبل همين عبرتي بود كه بسيار پر هزينه بود.
وي ابراز داشت: سوء مديريت ابتدائي در اين حادثه از سوي مقامات وزارت علوم دقت نيروي انتظامي معاونت فرهنگي و حراست دانشگاه تهران در شكل گيري اين حادثه نقش داشت و اعتراض ساده دانشجويي را به فاجعه امنيت ملي تبديل كرد.
جليلي نژاد در بخش پاياني سخنانش از عملكرد نيروي انتظامي در ماجراي تجمع دانشجويان تشكل‌هاي دانشجويي در اعتراض به حضور عناصر وابسته داخلي در جشن تولد ملكه انگلستان در تهران انتقاد كرد.