استرات‍ي پرخاش از سمت كساني است كه حرفي براي گفتن ندارند

دبير تشكل آرمان دانشگاه صنعتي اصفهان

هياهوي افراد براي خروج از ركود نه تنها منجر به بهبود و اصلاح شرايط نمي‌شود؛ بلكه ركود فعال را رقم مي‌زند. بدان معنا كه اين افراد از آنجا كه بدون پشتوانه‌ي منطقي و تئوريك فعاليت مي‌كنند ركود جدي‌تري را ايجاد مي‌كنند.

وطن‌فدا  با بيان اينكه بايد توجه كرد استراتژي پرخاش از سوي چه كساني مطرح و استفاده مي‌شود، گفت: برخي تشكل‌هاي دانشجويي كه دچار فضاي راكد شده ، به بن‌بست رسيده و حرف جديدي براي گفتن ندارند؛ براي جلب توجه همچون بچه‌ها هياهو و داد و فرياد مي‌كنند و به فضاي پرخاش‌گرايانه وارد مي‌شوند.

اين فعال دانشجويي استراتژي پرخاش را براي برخورد با ظالم و نهي ازمنكر خوب دانست و ادامه داد: نوعي ديگر از پرخاش، مدل اسلامي آن يعني مواجه با منكر است. هنگام مواجه با منكر ابتدا بايد با زبان سپس انتقاد تند و در آخر براي آن كه شخص وادار به ترس شود با آن پرخاش كرد كه در دو حالت اول اين پرخاش كنترل شده است.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: در حالت سوم هنگامي كه فرد ناملايمات اجتماعي، بي‌عدالتي و ظلم را در جامعه مي‌بيند، صبر خود را ازدست داده و به پرخاش روي مي‌آورد، كه اين حالت كنترل نشده و طبيعي است.

وطن‌فدا گفت: هياهوي افراد براي خروج از ركود نه تنها منجر به بهبود و اصلاح شرايط نمي‌شود؛ بلكه ركود فعال را رقم مي‌زند. بدان معنا كه اين افراد از آنجا كه بدون پشتوانه‌ي منطقي و تئوريك فعاليت مي‌كنند ركود جدي‌تري را ايجاد مي‌كنند.

اين فعال دانشجويي تصريح كرد: دانشجو با مشاهده‌ي واقعيت‌ها به آن سمت حركت مي‌كند ولي در صورتي كه دانشجويان همچون مسوولين مصلحت‌انديش باشند؛ فضاي كشور به سمتي خواهد رفت كه افقي براي حركت در آينده ايجاد نخواهد شد.

وي در پايان اظهار داشت: واقعيت براي رسيدن به آرمان است، بنابراين براي اين منظوربايد با لحاظ برخي مسائل هدف را رسيدن به آرمان‌ها دانست.