واکنش سلیمی نمین به اظهارات وزیر ارشاد

در پي سخنان اخير صفار هرندي:

دولت پس از دو سال که از عمرش مي گذرد ديگر نمي تواند با نفي گذشته، خودش را در نزد افکار عمومي موجه جلوه بدهد، بنابراين به جاي گزارش دادن از عملکرد خود به انتقاد از مطبوعات مي پردازد.رقابت رسانه ها به عنوان ابزارهاي حزبي يا انتقادات رسانه هاي مستقل را من هرگز کودتاي خزنده نمي توانم از آن ياد کنم.من اين نوع انتقادات وزير ارشاد را نمي پسندم .

عباس سليمي نمين نسبت به اظهارات محمدحسين صفارهرندي وزير ارشاد مبني بر اينکه کودتاي خزنده مطبوعاتي عليه دولت احمدي نژاد در جريان است واکنش نشان داد .

به گزارش « فردا » عباس سلیمی نمین رئیس دفتر مطالعات تاریخ معاصر در گفتگو با اعتماد دراره رفتار دولت نسبت با مطبوعات با بیان اینکه دولت آقاي احمدي نژاد از نظر پشتوانه رسانه يي و بهره مندي از ابزار رسانه يي بسيار ضعيف است گفت : شايد همين ضعف هم موجب شود که نگاهش به انتقاد مطبوعات، نگاه سختي باشد.

وی افزود : تصور دولت اين است که از ابتداي ورود به عرصه رقابت انتخاباتي با ساير شخصيت هاي سياسي از پشتيباني رسانه يي محروم بوده است و در چارچوب يک تقابل رسانه يي روي کار آمده است و يکي از ابزارهايي که به شدت با آقاي احمدي نژاد قبل از انتخابات رياست جمهوري مقابله کرده است، رسانه ها بوده اند. اين تصور همچنان پايدار مانده است.

سلیمی نمین درباره ارزیابی اش از دیدگاه دولت نسبت به مطبوعات با بیان اینکه اين تصور و ديدگاه را قابل نقد مي دانم افزود :اين درست که دولت در بحث رقابت هاي انتخاباتي دچار مشکل بود، بسياري از رسانه ها که در صدد مقابله با آقاي احمدي نژاد برآمدند اما بعد از روي کارآمدن دولت نهم مي توانست اين مساله کاملاً تغيير کند. اگر عناصر قوي در خدمت دولت نهم قرار مي گرفتند مي توانستند براي برقراري يک تعامل مثبت با رسانه ها فعال شوند. اين تا حدودي قابل درک است که آقاي احمدي نژاد در برابر رقباي بزرگي قرار دارد؛ رقبايي که از نظر رسانه يي قدرت بسيار زيادي دارند.

وی ادامه داد : اين طبيعي است که آقاي احمدي نژاد قبل از انتخابات با چنين رسانه هايي مواجه بوده، بعد از انتخابات هم از نيش قلم آنها همچنان بهره مند شود. اما هر نيتي مي تواند تبديل به يک فرصت شود اگر آقاي احمدي نژاد عناصر قوي رسانه يي در اختيار داشت براي جامعه مطبوعاتي هم بسيار مفيد خواهد بود. هر حمله رسانه هاي رقيب اگر توسط آقاي احمدي نژاد و تيمي که در اختيار دارد پاسخ داده شود، طبيعتاً هم به نفع احزاب رقيب است و هم به نفع جامعه و هم به نفع فضاي رسانه يي کشور است که به دلايل کاملا قابل درکي تيم رسانه يي احمدي نژاد وارد اين فضا نشدند. يعني تا حدود دو ماه پيش ترجيح دادند در محضر مردم از انتقادات رسانه هاي رقيب گلايه کنند و کمتر از فرصت براي رشد آگاهي هاي جامعه استفاده کنند.

رئیس دفتر مطالعات تاریخ معاصر با بیا اینکه برخي رسانه ها برخوردشان با دولت هرگز منصفانه نبوده است به لزوم برخورد منصفانه با دولت تاکید کرد و اظهار داشت :ما بپذيريم که دولت آقاي احمدي نژاد دولت همه ما است ما چه با آقاي احمدي نژاد قبل از انتخابات موافق بوده باشيم وچه مخالف باشيم وقتي دولتي توسط اکثريت جامعه انتخاب مي شود، ما مي بايست نگاه مان به دولت به عنوان دولت کل جامعه باشد.

عباس سلیمی نمین درباره کودتای خزنده که این روزها از طرف برخی مقامات دولتی به مطبوعات نسبت داده می شود اظهار داشت : اينکه دولت چنين تلقي دارد ناشي از اين است که دولت انتقادات مطبوعات را براي خود بزرگنمايي مي کند و اين اصلاً درست نيست، يعني رقابت رسانه ها به عنوان ابزارهاي حزبي يا انتقادات رسانه هاي مستقل را من هرگز کودتاي خزنده نمي توانم از آن ياد کنم. اين مساله پذيرفتني نيست، به خصوص از جانب وزير محترم ارشاد که او در انتقادات از مطبوعات بايد رعايت بسياري از جوانب را به عمل بياورد، چون در جامعه ما افرادي هستند که تحمل کمي دارند و نبايد ارشاد حتي انتقادات منطقي خود را از مطبوعات به نحوي مطرح کند که بهانه يي دست آنها بيفتد و آنها به مطبوعات فشار بياورند که آزادي قلم در جامعه محدود شود.

وی افزود : من اين نوع انتقادات وزير ارشاد را نمي پسندم ضمن اينکه قبول دارم انتقادات نامربوطي يا حمله هاي نامربوطي به عملکرد درست دولت صورت مي گيرد و نگاه منصفانه يي در بسياري از روزنامه هاي رقيب نيست، البته انتظار هم ندارم که صورت مساله به گونه يي ديگر باشد. هنوز که هنوز است احزاب ما تقواي سياسي ندارند که با بدي ها بدي کنند و از خوبي ها استقبال کنند. به تبع احزاب از روزنامه هاي حزبي هم نمي توان انتظار داشت که در برخي مقولات برخورد منصفانه را شاهد باشيم، اما تکرار مي کنم اين تصور از جانب دولت که روزنامه هاي رقيب بيايند اذعان کنند به برخي دستاوردهاي دولت، تصور نادرستي است. دولت بايد آماده باشد که انتقادات غيرمنصفانه از او بشود، حتي اتهامات ناروا به آن بزنند، اين چيزي است که در عالم سياست بي تقواي ما وجود دارد و احزاب سياسي با اين شيوه ها رقيب را از صحنه دور مي کنند. بنابراين دولت بايد بداند و به جاي اينکه انتقاد و گلايه کند از اين فرصت استفاده کند. در پاسخ به انتقاد روزنامه ها، دولت پاسخ بدهد و مخاطب آن روزنامه را با يک سري ادله ديگر مواجه کند، يعني به مخاطب روزنامه ها رشد بدهد.

سلیمی نمین درباره فواید نقد دولت گفت : اگر به طور فرمايشي گفته شود انتقاد از دولت ممنوع، به نفع دولت نخواهد بود. شما اين را موهبت براي دولت پنداريد. اگر در دولت آقاي خاتمي رسانه ملي را عليه اين دولت مي پنداشتيد اگر دولت نشينان از انتقاداتي که در رسانه ملي به آنها مي شد استقبال مي کردند و در مقام تصحيح خودشان برمي آمدند مردم به اين جمع بندي نمي رسيدند که اصلاح طلبان را کنار بگذارند.

وی در ادامه با بیان اینکه ضعف عناصر رسانه يي دولت، خواستگاه تصورات نس