طالب زاده و آمريكا شمارش معكوس

پخش مستند «آمريكا شمارش معكوس»:

اين برنامه وضع فعلى كشور آمريكا، تزلزل سياست هاى اين كشور، نظر خود مردم، منتقدان و كارشناسان درباره سياست هاى آمريكا و نسبت آن با ايران را به تصوير مى كشد.

نادر طالب زاده با ساخت مستند «آمريكا شمارش معكوس»، سياست هاى دولتمردان آمريكايى را به نقد مى كشد؛ اين مجموعه در ۷۰۰ دقيقه از شبكه هاى داخلى و همچنين پرس تى وى پخش خواهد شد.
اين كارگردان درباره مجموعه مستند «آمريكا شمارش معكوس» اظهار كرد: اين برنامه وضع فعلى كشور آمريكا، تزلزل سياست هاى اين كشور، نظر خود مردم، منتقدان و كارشناسان درباره سياست هاى آمريكا و نسبت آن با ايران را به تصوير مى كشد. وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا با ساخت اين مستند توانسته است چهره واقعى دولتمردان آمريكايى را آن طور كه در بدو امر مدنظر داشته به تصوير بكشد؟ گفت: فكر مى كنم به فرازهايى رسيده باشيم. نزديك به ۱۰ ايالت را پوشش دادم و با ۱۰۰ تن مصاحبه كردم. در مجموع خودم از اين برنامه راضى هستم. نادر طالب زاده با اعلام اين كه ساخت مجموعه مستند «آمريكا، شمارش معكوس» به كارگردانى وى ادامه مى يابد، خاطرنشان كرد: ۲۰ قسمت از اين مجموعه كه ۴۰۰ دقيقه به طول مى انجامد متعلق به پرس تى وى است و ۳۰۰ دقيقه از آن هم از شبكه هاى داخلى پخش خواهد شد.