كوشكي: ويرانه‌ به خانه‌تكاني نياز ندارد

در نقد عملكرد قوه قضائيه

نبايد از چنين دستگاه ويرانه‌اي براي اجراي عدالت، مقابله با فساد سياسي، اقتصادي و فساد در قدرت توقع داشت. از همان ابتدايي كه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد، روشن بود كه نتيجه‌اي از آن حاصل نمي‌شود و آن ويرانه همچنان ويرانه است.


صادق كوشكي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار كرد: بايد اين واقعيت را پذيرفت كه دستگاه قضايي در عصر رضاخان پايه گذاري شده و از ابتدا صرفاً براي اجرا و اعمال قانون براي طبقات پايين دست جامعه تشكيل شده است و هيچگاه نيز در جهت برخورد با مفاسد حكومتي و اقتصادي وظيفه‌اي برايش طراحي نشده بود و اكنون نيز تقريباً همان ساختار در اين قوه حكم فرماست.
وي افزود: در فضاي پس از پيروزي انقلاب هم در دستگاه قضايي كمتر شاهد محكوميت مسئول حكومتي و يا صاحبان قدرت بوده‌ايم.
كوشكي يادآور شد: آقاي شاهرودي رئيس قوه قضاييه در ابتداي ورود به اين دستگاه كه از خط رأس‌ها و جناح‌بازيهاي به دور بود، مي‌گفت كه يك ويرانه را تحويل گرفتيم اما خود ايشان چنان دگرگون شد كه امروز جزيي از همان ساختار شده است؛ در حالي‌كه نبايد ضعف اراده انسانها سبب تاثير پذيري از محيط شود.
اين تحليل‌گر مسائل سياسي با بيان اينكه نبايد از چنين دستگاه ويرانه‌اي براي اجراي عدالت، مقابله با فساد سياسي، اقتصادي و فساد در قدرت توقع داشت، خاطرنشان كرد: از همان ابتدايي كه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد، روشن بود كه نتيجه‌اي از آن حاصل نمي‌شود و آن ويرانه همچنان ويرانه است.
از وي درخصوص لزوم خانه تكاني در قوه قضائيه سؤال شد كه در پاسخ اظهار داشت: ويرانه‌ به خانه تكاني نياز ندارد و ساختار كلي اين قوه بايد اصلاح شود.
كوشكي با بيان اينكه در ابتدا هم هيچ كس باور نداشت كه مبارزه با مفاسد اقتصادي و مجازات متخلفان صورت گيرد، چنانچه حكم شهرام جزايري نيز به 14 سال كاهش يافت، افزود: البته فرار او افشاگر مسئله پشت پرده‌اي نبود؛ چرا كه از همان ابتدا مشخص بود كه محكوميت و مجازاتي صورت نخواهد گرفت.
وي در پايان اظهار داشت: جزايري يك عروسك و ملعبه دست بود و با اين كار خود قوه قضائيه را از بالا تا پايين به مضحكه گرفت.