وقتي اصولگرايان و اصلاح طلبان تفاهم ميكنند!!

عملكرد برخي نمايندگان در دريافت تسهيلات

در اين باره كه پاي پول و منافع مالي مطرح است، برخي از اصولگرايان و هم تعدادي از اصلاح طلبان كه از نظر سياسي با يكديگر اختلافات عمده اي دارند، به تفاهم رسيده اند، به گونه اي كه يكي از اعضاي فراكسيون اقليت (اصلاح طلبان) 4 واحد مسكوني و يكي از اعضاي فراكسيون اكثريت (اصولگرايان) 3واحد مسكوني آن هم در نقاط بسيار خوب تهران به قيمت ارزان از تعاوني مسكن دريافت كرده اند و چون هر دو طرف در اين ميان ذي نفع هستند، هيچ انتقادي هم عليه يكديگر نمي كنند.

برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه شعارهاي اصولگرايانه يا اصلاح طلبانه آنها گوش فلك را كر نموده است، وقتي پاي منافع شخصي به ميان مي آيد، همه شعارهايشان را فراموش مي كنند و البته مي كوشند با پنهان كاري، خود را در پشت نقاب هاي اصولگرايي يا اصلاح طلبي پنهان كنند.
به گزارش عصرايران، يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه نخواست نامش ذكر شود گفت: تعاوني مسكن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يكي از جاهايي است كه مي توان ميزان پايبندي بعضي نمايندگان به اصول اعلامي شان را سنجيد. در اين تعاوني كه در نقاط مرغوب و گرانقيمت تهران به احداث مسكن مشغول است بعضي از نمايندگان بيش از يك واحد مسكوني گرفته اند زيرا از نظر اقتصادي براي آنها كاملا به صرفه و سودآور است.
وي افزود: در اين باره كه پاي پول و منافع مالي مطرح است، برخي از اصولگرايان و هم تعدادي از اصلاح طلبان كه از نظر سياسي با يكديگر اختلافات عمده اي دارند، به تفاهم رسيده اند، به گونه اي كه يكي از اعضاي فراكسيون اقليت (اصلاح طلبان) 4 واحد مسكوني و يكي از اعضاي فراكسيون اكثريت (اصولگرايان) 3واحد مسكوني آن هم در نقاط بسيار خوب تهران به قيمت ارزان از تعاوني مسكن دريافت كرده اند و چون هر دو طرف در اين ميان ذي نفع هستند، هيچ انتقادي هم عليه يكديگر نمي كنند.
وي گفت: البته، بسياري از نمايندگان هم هستند كه وارد اين بازي ها نشده و حتي از امتيازات متعارف نمايندگي نيز استفاده نكرده اند ولي بديهي است كه طمع ورزي هاي برخي نمايندگان، آبروي مجلس را مي برد و اميدهاي مردم را كم رنگ مي كند زيرا نماينده اي كه 4 واحد مسكوني از تعاوني مسكن مي گيرد چگونه مي تواند درد مردم بي خانمان و مستاجران را بفهمد و برايشان چاره انديشي كند؟!