عدم توزیع روزنامه کیهان ، برخورد با عبدالله شهبازی !!!

سانسورچیان از هر فرصتی استفاده می کنند،این بار در شیراز:

مسئولان موسسه کیهان در استان فارس علت این امر را کمبود پرواز به علت بازگشت هم وطنان از حج و مشکلات حمل و نقل دانسته است ؛ این در حالیست که کیهان در روز سه شنبه راس ساعت در تمام روزنامه فروشیهای شیراز قابل رویت بود و کیهان روز قبل حتی با یک روز تاخیر هم توزیع نشده است !

روزنامه کیهان در روز دوشنبه 10 دی ماه 1386 که حاوی اخباری پیرامون احضار و برخوردهای دستگاه قضایی با عبدالله شهبازی مورخ و مردم شناس برجسته کشور و 3 تن از بزرگان عشایر سرخی بوده است ، در استان فارس توزیع نشد .!!

به گزارش خبرنگار آرمان 57 مسئولان موسسه کیهان در استان فارس علت این امر را کمبود پرواز به علت بازگشت هم وطنان از حج و مشکلات حمل و نقل دانسته است ؛ این در حالیست که کیهان در روز سه شنبه راس ساعت در تمام روزنامه فروشیهای شیراز قابل رویت بود و کیهان روز قبل حتی با یک روز تاخیر هم توزیع نشده است !

شنیده ها حاکی از آن است این اقدام سازمان یافته در عدم توزیع کیهان با حذف نام شهبازی از کنگره بزرگداشت شخصیت و اندیشه آیت سید نور الدین حسینی شیرازی در یک روز و برخی تحرکات محلی توسط عوامل و دلالان محلی در منطقه دارنگون ارتباط داشته و در روزهای آینده هجمه خبری در روزنامه های محلی و برخی سایت ها علیه وی را شاهد بوده ، جوابیه شهبازی نیز منعکس خواهد گشت .