گفتاری از شهید علم الهدی: امام و انسجام مکتبی ما

به ضمیمه خاطره ای از رهبر انقلاب پیرامون شهید علم الهدی:

شهید علم الهدی: امام و انسجام مکتبی مايكي از مهمترين مسئوليتهايي كه ما انقلابيون مسلمان بر دوش داريم، درك سخنان امام است. سخنان امام همواره داراي عمق و گستردگي بسياري است و نبايد به طور سطحي فقط به شنيدن اكتفا كنيم؛ بلكه بايد سعي كنيم كه در سخنان ايشان دقيق تفكر و انديشه بكنيم.

یادداشتی از شهید حسین علم الهدی:

يكي از مهمترين مسئوليتهايي كه ما انقلابيون مسلمان بر دوش داريم، درك سخنان امام است. سخنان امام همواره داراي عمق و گستردگي بسياري است و نبايد به طور سطحي فقط به شنيدن اكتفا كنيم؛ بلكه بايد سعي كنيم كه در سخنان ايشان دقيق تفكر و انديشه بكنيم. در جمله جمله صحبتهاي امام مهمترين مسئله اي كه امروز وجود دارد و ما بايد در اين رابطه فكر بكنيم، انسجام مكتبي و فرهنگي است كه بر فرهنگ اسلامي حاكم است. اگر ما دقيقا جملات امام را مورد مطالعه قرار بدهيم، مي بينيم كه بسياري از اين جملات بلكه همه آنها، با آيات قرآن هماهنگي دارد. با احاديث ائمه ي اطهار هماهنگي دارد و با سخنان علي(ع) در نهج البلاغه هماهنگي دارد. بلكه علاوه بر وجود اين هماهنگي با يك نوع رابطه خاص ميان سخنان امام امت خميني و آيات قرآن و احاديث ائمه خواهيم يافت كه اين سخنان همديگر را تفسير مي كنند و توضيح مي دهند و بسياري از آيات قرآن را ما از زبان امام امت با زبان ساده مي شنويم. بنابراين اين سخناني كه از حلقوم اين ابرمرد، آيت ا… خميني بيرون مي آيد، اين سخنان يك سخنان معمولي و ساده نيستند، بلكه سخناني هستند كه داراي عمق و گستردگي بسيار زيادي هستند و انسجام مكتبي مان را بايد از ايجاد ارتباط ميان سخنان امام و آيات قرآن و احاديث ائمه اطهار بيابيم و اين خود مسئله اي عميق در رابطه با كارهاي تحقيقاتي و فعاليتهاي مكتبي و فرهنگي است …

گفتاری از رهبر انقلاب پیرامون شهید علم الهدی:

پيرامون زندگي وحماسه آفريني هاي برادر عزيز ما سيدحسين علم الهدي در مشهد، در جلسات وكلاسهاي ما شركت فعال مي كرد اما هنوز من ايشان را دقيقا نشناخته بودم كه چه نابغه مسلماني است. تا اينكه به اهواز رفتم و از نزديك چندين برنامه و خاطره با شهيد داشتم. از جمله آخرين روز شهادت حسين يعني روز 28 صفر من كنار كرخه نور ايستاده بودم كه نماز بخوانم يكباره مشاهده كردم حسين علم الهدي وعده اي ديگر برادران از جمله حسن قدوسي (فرزند آية الله قدوسي) خيلي گرم وصميمي وپر شور با من برخورد كردند و من هم از ديدارشان بسيار خوشحال شدم و پس از مقداري صحبت گفتم: خوب ارتش ما رسيده است به اينجا شما مي توانيد برگرديد اما حسين گفت: نه آقاي خامنه اي! ما مي خواهيم برويم به پيش. البته در حقيقت به پيش رفتند و به لقاء ا… پيوستند.
                                                                                                          مصاحبه مقام معظم رهبري در سال 1360