رفتن به بالا

سنگ محكي بر كارآمدي ساكنان خانه ملت

آنچه در ميان نزاع هاي حزبي و تلاش ائتلاف‌ها براي رسيدن به فهرستي مرضي الطرفين(!) مغفول مانده است، بررسي دقيق عملكرد وسوابق نماينگان مجلس در دوره هاي قبل است.البته بديهي است كه مقصر اصلي اين ميدان، آگاهان و نخبگان جامعه اند كه سكوت كرده اند و ابزار نقد خويش را مسكوت گذارده اند و به آگاه سازي مردم همت نمي گمارند.

به ايام انتخابات مجلس نزديك مي شويم در حالي كه بخش عمده اي از چهره هاي مطرح انتخابات آينده به احتمال زياد از ميان نمايندگان فعلي و سابق مجلس پيشنهاد شده و برگزيده خواهند شد كه فارغ از نكات مثبت و منفي اين موضوع، به نظر مي‌رسد آنچه در ميان نزاع هاي حزبي و تلاش ائتلاف‌ها براي رسيدن به فهرستي مرضي الطرفين(!) مغفول مانده است، بررسي دقيق عملكرد وسوابق نماينگان مجلس در دوره هاي قبل است. براستي آيا كساني كه براي چندمين بار خواهان ورود به خانه ملت اند، نبايد عملكرد قبلي شان و ميزان اثرگذاري آنها در مجلس بررسي شود. براستي نمايندگاني كه همواره در مجلس خاموش بوده‌اند و كمترين نطق و پيشنهاد و طرح و… نداشته اند و اكثرا پيرو بي چون و چراي ديگران بوده‌اند، مي توانند نماينده واقعي مردم باشند.
بررسي عملكرد نمايندگان مجلس، از كارهاي مهم و مغفولي است كه متاسفانه در كشور ما انجام نمي گيرد تا حداقل معلوم شود كسي كه روزي با ادعا و سر و صداي زياد از مردم راي گرفته و وارد مجلس شده است، چگونه عملكردي داشته و آيا نماينده اي فعال و موثر براي كشور بوده است يا خير؟! لذاست كه بعضا شاهديم، نمايندگاني ضعيف، براي دوره هاي متوالي وارد مجلس مي شوند و با انجام كارهايي براي منطقه انتخاباتي خويش از طريق لابي با وزرا، راي خود را تثبيت مي نمايند!
چنانچه شاهديم رهبر انقلاب تا كنون چند بار بر ندادن وعده هاي خلاف واقع توسط كانديداها و احزاب تاكيد كرده اند و از مردم و كانديداها خواسته اند تا تا با وعده هاي اينچنيني فريب نداده و فريب نخورند! اما واقعيت تلخ موجود خصوصا در شهرستانها چنين نيست و اساسا نماينده ابعاد غيرحقوقي بسيار بيشتري از ابعاد حقوقي خويش يافته است!

نخبگان سكوت كرده‌اند

البته بديهي است كه مقصر اصلي اين ميدان، آگاهان و نخبگان جامعه اند كه سكوت كرده اند و ابزار نقد خويش را مسكوت گذارده اند و به آگاه سازي مردم همت نمي گمارند وگرنه چه بسا براي همه مردم امكان و توان بررسي جزئيات كاري منتخبين شان وجود نداشته باشد و تشكلها و نخبگان حلقه واسط مغفول اين ميدان اند!
يكي از راههاي "بررسي نسبي" عملكرد نمايندگان مجلس و نه البته همه عملكرد ايشان، بررسي آمار مربوط به شاخصهايي نظير 1- تعداد نطق هاي پيش از دستور 2- تعداد پيشنهاد ها در طرح ها و لوايح 3- تعداد پيشنهادها در لوايح بودجه 4- تعداد سوالات از وزيران دولت 5- تعداد تذكرات به مديران اجرايي 6- تعداد تذكرات آيين نامه اي 7- تعداد اخطارهاي قانون اساسي 8- تعداد غيبت (به جلسه) 9- تاخيرها (به دقيقه) مي باشد. كه البته در ميان اين پارامترها، برخي مانند موارد 2 و 3 و 4 مهمتر اند و نشانگر توان علمي و فهم دقيق وي از موضوع تخصصي و موارد كميسيون مربوطه شان مي باشد و ديگراني چون 1 و 5 و 6 بايد ابتدا از منظر محتوايي تحليل شوند و صرف بيشتر بودن شان دليل بر بهتر بودن شان نيست چراكه ممكن است به مواردي جزئي، سياسي كارانه و فرعي مرتبط باشند!

بررسي عملكرد نمايندگان مشهد در مجالس ششم و هفتم

در تحليل زير، بعنوان نمونه، آمار شاخص هاي فوق، درباره نمايندگان مجالس ششم و هفتم منتخب مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي، كه به ترتيب به جناحهاي چپ و راست وابسته بودند آمده است. اين آمارها مستند به گزارشات رسمي جلسات علني و مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي اند كه به سه سال اول عملكرد اين دوره و دوره قبل مربوط مي شوند و توسط خبرگزاري فارس و جمعي از دانشجويان عدالتخواه مشهد مقدس براي دوره هاي ششم و هفتم استخراج شده اند و البته كاش اين آمارها كه براي مجلس ششم در قالب كتاب "كارنامه" به چاپ رسيدند براي مجالس قبلي و بعدي نيز اتفاق بيفتند.
در اين ميان آمار عملكرد مربوط به دكتر حسن سبحاني، نماينده مستقل مردم دامغان مربوط به مجلس ششم نيز بعنوان نمونه ذكر شده است كه مي تواند شاخص خوبي براي معيار قراردادن عملكردها و نه شعارها باشد. اگر چه در ميان نمايندگان مجلس، يقينا نمايندگان فعال و موثر ديگري نيز حضور داشته اند كه دكتر سبحاني به عنوان يكي از آنها معرفي شده است.
توضيح بيشتري لازم نيست چراكه آمارها خود گوياست! ناگفته نماند عملكرد ايشان (دكتر سبحاني) مربوط به دوره‌اي است كه بسياري از اصولگرايان مدعي! به خاطر اكثريت بودن اصلاح طلبان در مجلس، عملكرد خاصي از خود نشان ندادند و مدعي آن بودند كه امكان فعاليت وجود نداشته است!

*آمارهاي مربوط به نمايندگان مجلس ششم: (به ترتيب موارد نه گانه فوق)

علي تاجرنيا : 5 / 1 / 0 / 3 / 15 / 0 / 0 / 3 / 1191
غلامحسين تكفلي: 5 / 1 / 0 / 0 / 6 / 0 / 0 / 1 / 447
فاطمه خاتمي: 2 / 4 / 1 / 4 / 17 / 18/ 0 / 3 / 554
علي ظفرزاده: 2 / 6 / 9 / 3 / 16 / 12/ 3 / 10/ 2854
محمد عبايي خراساني: 12/ 3 / 0 / 0 / 9 / 6 / 6 / 11/ 9780

*آمارهاي مربوط به نمايندگان مجلس هفتم: (به ترتيب موارد نه گانه فوق)

جواد آرين منش: 5 / 1 / 1 / 0 / 44 / 2 / 0 / 1 / 58
علي سرافراز يزدي: 3 / 0 / 0 / 0 / 28 / 7 / 0 / 2 / 24
عفت شريعتي: 4 / 0 / 0 / 0 / 24 / 0 / 0 / 7 / 628
علي عسگري: 10/ 2 / 0 / 0 / 136/ 47/ 11/ 5 / 506
محمد رضا فاكر: 2 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 5 / 1435

*آمارهاي مربوط به مجلس ششم دكتر حسن سبحاني: (شاخصهاي مطلوب به ترتيب موارد نه گانه فوق)
دكتر حسن سبحاني: 6/ 297/ 137/ 6/ 28/ 68/ 15/ 0/ 93

در پايان اميدواريم دانشجويان، رسانه ها و گروههاي مردمي يراي نمايندگان ساير شهرها نيز به بررسي دقيق كارنامه نمايندگانشان پرداخته و آن را براي آگاهي مردم منتشر سازند.
لازم به توضيح است،بررسي سابقه نمايندگان تنها يكي از معيارهاست كه ] ]>