رشوه گیر، زندان نرفته با قید ضمانت آزاد شد!

قوه قضاییه با این روند کنونی تمامی تلاش های شبانه روزی مأموران آگاهی را به باد می دهد