رفتن به بالا

ماجراي خودكشي یک کارگر

صبح امروز يك مرد 45 ساله که با انگيزه دريافت نكردن 14 ماه حقوقش قصد داشت خود را از طبقه ششم يك ساختمان 7 طبقه در خيابان فاطمي به پايين بيندازد با حضور به موقع نيروي انتظامي و آتش نشاني نجات يافت…

جهان: اقدام به خودكشي يك مرد ميانسال در خيابان فاطمي ختم به خير شد.

صبح امروز يك مرد 45 ساله که با انگيزه دريافت نكردن 14 ماه حقوقش قصد داشت خود را از طبقه ششم يك ساختمان 7 طبقه در خيابان فاطمي به پايين بيندازد با حضور به موقع نيروي انتظامي و آتش نشاني نجات يافت.

اين گزارش حاكي است، اقدام اين فرد باعث ترافيك شديدي در اين خيابان شد. مامورين نيروي انتظامي و آتش نشاني توانستند با سرگرم كردن اين فرد، فرصت را براي ماموران ديگر فراهم كرده تا وي را از پشت سر غافلگير و از سقوط وي جلو گيري كنند.

اين فرد كارگر شركت صنايع چوب طالقاني است كه از پنجره ساختمان اين شركت در طبقه ششم ساختماني در خيابان فاطمي قصد خودكشي داشت.