تجمع اعتراض آمیز در مقابل وزارت علوم

از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار میشود:

با توجه به عملکرد ضعیف برخی روسای دانشگاهها در قبال تشکلهای دانشجویی و بستن فضای نقد و مطالبه در دانشگاهها و نیز عدم پیگیری مناسب و تجدید نظر در سیاستهای موجود از سوی وزارت علوم، فردا دوشنبه ساعت 10 صبح تجمع اعتراض آمیزی از سوی جنبش عدالتخواه در مقابل ساختمان این وزارتخانه برگزار میگردد.

با توجه به عملکرد ضعیف برخی روسای دانشگاهها در قبال تشکلهای دانشجویی و بستن فضای نقد و مطالبه در دانشگاهها و نیز عدم پیگیری مناسب و تجدید نظر در سیاستهای موجود از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فردا دوشنبه 13/12/86 ساعت 10 صبح تجمع اعتراض آمیزی از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی در مقابل ساختمان این وزارتخانه برگزار میگردد.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی
واحد ارتباطات
 جنبش عدالتخواه دانشجویی