احتمال برخورد نظامی با دانشجویان متحصن در وزارت علوم/ هنوز از وزیر علوم خبری نیست!

آخرین اخبار از تحصن دانشجویان جنبش عدالتخواه در وزارت علوم

از سوی دیگر در ادامه برخوردهای غیر اخلاقی صورت گرفته با دانشجویان، کیفها و وسایل دانشجویان دختر و پسر که به صورت امانت و به هنگام ورود به ساختمان در اختیار نگهبانی وزارت قرار گرفته بود، از سوی حراست این وزارتخانه مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته است! که البته موجب شگفتی و عصبانیت دانشجویان شده است.


دقایقی پیش مسئولین وزارت علوم با تهدید دانشجویان به برخورد نظامی، اعلام کرده اند که از ساعت 11 امشب به بعد کنترل ساختمان این وزارتخانه را در اختیار ناجا قرار خواهند داد! این در حالیست که یکی از اعتراضات اصلی دانشجویان، ورود نهادهای امنیتی به پرونده های دانشجویی و همراهی وزارت علوم با این روند است که عملا به منزله مرگ فعالیتهای دانشجویی خواهد بود.
از سوی دیگر در ادامه برخوردهای غیر اخلاقی صورت گرفته با دانشجویان، کیفها و وسایل دانشجویان دختر و پسر که به صورت امانت و به هنگام ورود به ساختمان در اختیار نگهبانی وزارت قرار گرفته بود، از سوی حراست این وزارتخانه مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته است! که البته موجب شگفتی و عصبانیت دانشجویان شده است.
اکنون که این اخبار منتشر میگردد، 13 ساعت از شروع تحصن و حدود 9 ساعت از اجتماع دانشجویان در مقابل دفتر وزیر علوم میگذرد ولی تاکنون زاهدی در میان دانشجویان حاضر نشده و به ابهامات ایشان پاسخ نداده است.