حمایت کانون عدالتخواهی قسط از حرکت دانشجویان

ادامه واکنشهای دانشجویی به نفوذ اسلام آمریکایی در وزارت علوم:

ضرورت نقد و نقادی در فضای کنونی کشور بر کسی پوشیده نیست و در این فضا که کارآمدی نظام با نقادی و بیان مطالبات مردم و پاسخگویی به آنها گره خورده است، گفتمان عدالت خواهی به عنوان یک گفتمان جامع که مورد تاکید اسلام و رهبر انقلاب و مردم ایران است ضرورت خود را بیش از پیش نشان میدهد.

به نام خدا

ضرورت نقد و نقادی در فضای کنونی کشور بر کسی پوشیده نیست در این فضا که کارآمدی نظام با نقد و نقادی و بیان مطالبات مردم و پاسخگویی به این مطالبات گره خورده است، گفتمان عدالت خواهی به عنوان یک گفتمان جامع که مورد تاکید دین مبین اسلام و رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم شریف ایران است پرچمدار نقد درون گفتمانی ضرورت خود را بیش از پیش  زیاده می کند.

حال جای این سئوال است که در چنین فضایی که همه بر عدالتخواهی تاکید می کنند و عداه ای از جوانان این مرز و بوم پرچم عدالتخواهی و نقد درون گفتمانی را به پا کرده اند، برخوردهای نابه جا و غیر قابل توجیه و حذفی با برخی از این تشکلهای عدالت خواه از سوی وزارت علوم چه معنایی می دهد؟

و از سوی دیگر عدم دادن اجازه فعالیت و یا به عبارتی تعلل در پاسخ به درخواست های ایجاد تشکل مستقل با مبانی عدالت خواهی نیز جای سئوال دارد ؟

آیا به واقع مسئولین وزارت علوم تفاوتی بین یک تشکل انقلابی عدالت خواه را با تشکل هایی که وابستگی آنان به بیگانگان و ضد انقلاب مسلم است احساس نمی کند که این گونه برخورد می کند ؟

ما اعلام می کنیم که از تحصن برادران و خواهرانمان که در مقابل وزارت علوم انجام شد ، حمایت می کنیم و اعلام می کنیم که خواسته ی آنها خواسته ما نیز می باشد .

در پایان به مسئولین وزارت علوم تذکر می دهیم که این گونه برخوردها با تشکل های انقلابی ره به جایی نخواهد برد و از آنان به جد می خواهیم که به خواسته های مطروح در تحصن جامه عمل بپوشانند. طبیعی است که ما از این خواسته های خود کوتاه نخواهیم آمد و تا به نتیجه رسیدن خواسته ها به اقدامات مطالبه گرانه خود ادامه خواهیم داد.

کانون عدالت خواهی قسط    دانشگاه صنعتی شاهرود