روایت سیاست روز از "قصاص جالوت"

ادامه بازتابهای داخلی و خارجی حرکت دانشجویان در حمایت از مظلومین فلسطین:

روایت سیاست روز از قصاص جالوتبرخي روزنامه هاي عربي نيز اين برنامه دانشجويي را انعكاس داده و آنرا حركت مردمي در حمايت از ملت مظلوم فلسطين و پاسخي براي جنايات اخير رژيم صهيونيستي در غزه و نيز ترور عماد مغنيه ارزيابي كردند.

خشم  صهيونيست ها از طرح دانشجويي قصاص جالوت

دانشجويان عدالتخواه در واكنش به جنايات صهيونيستها
در مراسم <قصاص جالوت> اعلا‌م كردند:
يك ميليون دلا‌ر جايزه براي قصاص
سران رژيم صهيونيستي

     خشم اسراییل
 
‌  از سوي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي و برخي گروهها و سازمانهاي مردمي، يك ميليون دلا‌ر جايزه به عنوان پاداش براي قصاص ايهود باراك (وزير جنگ اسراييل)، آموس يادلين (فرمانده اطلا‌عات ارتش) و مئير داگان (رييس سازمان موساد) ، 3 تن از سران نظامي، امنيتي رژيم صهيونيستي در نظر گرفته شد. دانشجويان در اين مراسم با انتقاد از مصلحت انديشي و سكوت دولت هاي عربي و اسلا‌مي بر لزوم مردمي شدن مبارزه با صهيونيستها تاكيد كردند.‌  در واكنش به جنايات فاجعه آميز رژيم غاصب صهيونيستي در غزه و ساير سرزمينهاي اشغالي، روز يكشنبه و به همت جنبش عدالتخواه دانشجويي، مراسمي تحت عنوان <قصاص جالوت> در سالن اسوه برگزار شد. در اين مراسم كه دانشجويان، طلا‌ب و عده اي از مردم در آن حضور داشتند، دانشجويان ضمن بازخواني آيات جهاد و قتال با مستكبرين و بويژه كفار يهود، با مروري كوتاه بر گفتمان حضرت امام، بر مبارزه با غاصبان قدس و دفاع از مظلومين فلسطين و تشكيل جبهه واحد جهاني مردمي در اين زمينه تاكيد كردند. دانشجويان حاضر در اين مراسم تاكيد نمودند: "در حالي كه بيش از 60 سال از اشغال فلسطين توسط رژيم جعلي صهيونيستي و جنگ نابرابر گلوله و سنگ مي گذرد، اين رژيم سفاك همچنان به قتل عام و كشتار بي رحمانه كودكان شيرخوار و زنان بي گناه و مظلوم فلسطيني دست مي يازد و اين اتفاقات درانفعال ذلت بار كشورهاي اسلا‌مي و سكوت معنادار سازمانها و مجامع بين المللي مدعي حقوق بشر هر روز بارها و بارها تكرار مي شود. هر روز كودكان شيرخوار و زنان فلسطيني، مبارزان انتفاضه فلسطين، رزمندگان حزب الله، فرماندهاني چون شهيد حاج عماد مغنيه و… قرباني حملا‌ت وحشيانه و جوخه هاي ترور اين رژيم كه سردمدار ترورسيم دولتي است، مي شوند."
قصاص جنايتكاران جنگي
دانشجويان عدالتخواه تصريح كردند <اين حركت تلا‌شي است براي قصاص جنايتكاران جنگي رژيم منحوس و جعلي اشغالگر قدس و اعلا‌م حمايت رسمي از عمليات استشهادي مبارزان و جهادگران عرصه شهادت في سبيل الله. اگرچه پاداش حقيقي همان رضوان الهي و بهشت جاوداني است كه وعده حتمي و يقيني خداوند براي مجاهدان في سبيل الله است.>
هديه اي براي خانواده استشهاديون
دانشجويان با تاكيد بر اينكه پاداش واقعي قصاص اين جنايتكاران را خداوند متعال خواهد داد، اظهار اميدواري كردند <با تداوم خط سرخ شهادت، شادي قلبي مستضعفان و لبخند كودكان معصوم فلسطيني و دعاي خير و سرور مسلمانان و همه مظلومان و مستضعفان جهان از نابودي اين رژيم اشغالگر را در جهان شاهد خواهيم بود انشاالله.>
در اين مراسم اعلا‌م شد: <اين هديه از طرف مردم ايران براي حمايت از خانواده هاي شهداي استشهادي اي كه براي اعدام انقلا‌بي اين سه جنايتكار ارتش اين رژيم اقدام به عمليات استشهادي كنند در نظر گرفته شده تا با گسترش عمليات استشهادي سران جنايتكار اين رژيم هر لحظه براي مرگ جهنمي خود لحظه شماري كنند.>
انتقاد از رابطه با ليبي و مصر
همچنين در اين مراسم خانم رجايي فر دبير ستاد پاسداشت شهداي جهان اسلا‌م ضمن حمايت از اين برنامه، خواستار ترويج فرهنگ جهاد و شهادت در ميان جوانان و خصوصاً دانشجويان شد. ايشان با انتقاد از سياست خارجي كشور در تجديد رابطه با كشورهايي چون مصر و ليبي، اين مشي را در تضاد با منافع ايدولوژيك و آرمان هاي انقلا‌ب اسلا‌مي دانست و شخص حسني مبارك و دولت مصر را در كشتار فلسطينيان شريك دانست و خواستار تجديد نظر در ارتباط با كشور مصر شد. ايشان با نقد نظام سلطه سرمايه داري جهان و تشريح اين نكته گفت: جريان سلطه سرمايه داري جهان به دنبال ارتباط با جريان سرمايه داري داخلي است و اين زنگ خطري براي نابودي آرمانهاي انقلا‌بي اسلا‌مي است. ‌ 
وي ريشه هاي جنبش ضد عدالت جهاني را نظام سلطه سرمايه داري جهاني و در راس آن زرسالا‌ران صهيونيست دانست و خواستار مقابله با جريان بنيان افكن ضد عدالت شد. وي مذاكره ايران با آمريكا براي امنيت در عراق را بدليل  آتش افروزي امريكا و ايجاد تفرقه ميان مسلمانان عراق  بي تأثير دانست و گفت كه اصلي ترين عامل ناامني در عراق حضور اشغالگران است.
1 ميليون دلا‌ر پاداش قصاص ‌ 
جايزه تعيين شده براي اعدام انقلا‌بي ايهود باراك (وزير جنگ اسراييل) 400هزار دلا‌ر، آموس يادلين (فرمانده اطلا‌عات ارتش) 300هزار دلا‌ر ومئير داگان (رييس سازمان موساد) 300 هزار دلا‌ر، در مجموع 1ميليون دلا‌ر به عنوان حداقل جايزه تعيين شد. از آنجايي كه ديگر نهادهاي مردمي و ‌NG ‌O هاي حمايت از فلسطين با اعلا‌م و ارسال كمك هاي نقدي براي افزايش جايزه قصاص اين جنايتكاران حمايت خود را ادامه خواهند داد اين جايزه افزايش خواهد يافت.
اهداي كليه براي افزايش جايزه قصاص
‌  همچنين در اين مراسم سايتqesas. ir‌.www  براي ثبت نام داوطلبان اهداي كليه براي افزايش جايزه قصاص سران اين رژيم  راه اندازي شد. همچنين چند تن از حضار و طلا‌ب و دانشجويان دانشگاههاي مختلف، به نمايندگي از جمع فرم هاي اعلا‌م آمادگي براي اهداي كليه را پ

ركردند.
مسيحيان و يهوديان مومن هم در صورت قصاص جايزه مي گيرند
در اين برنامه اعلا‌م شد اين جايزه به هركس كه اقدام به اعدام انقلا‌بي اين سه نفر كند اعم از مسلمانان (شيعه و سني)، مسيحيان مؤمن و يهوديان مؤمن در هر نقطه اي از جهان كه اين اعدام انقلا‌بي (قصاص) را به سرانجام برساند، به خود يا خانواده و بازماندگانشان تعلق خواهد گرفت.اين برنامه به همت جنبش عدالتخواه دانشجويي و با حضور نهادهاي غير دولتي حامي مردم فلسطين و جمعي از دانشجويان دانشگاههاي تهران و طلا‌ب حوزه هاي علميه برگزار شد.
گفتني است اين مراسم بازتاب وسيعي در خبرگزاري هاي داخلي و خارجي خصوصا روزنامه هاي رژيم صهيونيستي داشته است.

خشم صهيونيستها از طرح دانشجويي <قصاص جالوت>
 برگزاري مراسم دانشجويي، مردمي <قصاص جالوت> و تعيين جايزه يك ميليون دلا‌ري براي قصاص سران رژيم صهيونيستي با بازتاب وسيعي در رسانه ها و روزنامه هاي صهيونيستي مواجه شد.
به گزارش سياست روز، سايت رسمي وزارت خارجه رژيم اشغالگر قدس، كه از اين طرح دانشجويان ايراني خشمگين شده بود، در گزارشي با حمله به دانشجويان عدالتخواه، از آنها خواست كه اگر عدالتخواه هستند به جاي تعيين جايزه براي قصاص سران اين رژيم براي ترور رهبران مقاومت فلسطين جايزه تعيين كنند)!( در بحشهايي از اين گزارش خطاب به جنبش عدالتخواه دانشجويي آمده است: < اگر دست اندركاران آن "جنبش" "عدالتخواه" "دانشجوئي" واقعا دلسوز ملت مظلوم فلسطين هستند، شايسته آن است كه اين جايزه نقدي را براي سر رهبران ترور فلسطيني، از حماس و عزالدين قسام تا جهاد و عبدالله رمضان شلا‌ح جايزه تعيين كنند- زيرا از فرداي روزي كه آنها نابود شوند، ترور هم ريشه كن خواهد شد و از آن پس زن و كودك فلسطيني آسيبي نخواهند ديد و زن و كودك اسرائيلي نيز از امنيت برخوردار خواهند گرديد>!
سايت وزارت خارجه اسراييل همچنين به اين دانشجويان توصيه كرد: < اين دانشجويان بايد بروند درسشان را بخوانند و از اين رفتارهاي كودكانه دست بردارند! ايران به فرزندان خويش در راه سازندگي و نيك بختي نياز دارد>!
همچنين روزنامه هاي صهيونيستي از جمله روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارنوت نيز به  انعكاس اين خبر پرداخت و بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويي را همراه با لوگوي طراحي شده در پايگاه اينترنتي خود گنجاند و نوشت:<يك جنبش دانشجويي براي سر وزير جنگ، رئيس موساد و نيز رئيس اطلا‌عات ارتش اسرائيل جايزه تعيين كرد> روزنامه صهيونيستي <اسراييل نيوز> نيز به انعكاس اين حركت دانشجويي، مردمي پرداخت.
به گزارش سياست روز به نقل از روزنامه اسرائيل نيوز ، دانشجويان عدالت خواه ايران اعلا‌م كردند كه  كسي كه بتواند وزير دفاع اسرائيل ، ميير داگان رهبر موساد و اموس يادلين  رئيس اطلا‌عات ارتش اسرائيل را به هلا‌كت برساند جايزه دريافت ميكند.
به اعتراف اين روزنامه دانشجويان مذكور اعلا‌م كردند كه به دنبال افزايش ترور نيروهاي اسرائيلي  در فلسطين  و باريكه غزه و ترور عماد مغنيه يكي از رهبران بلند پايه حزب الله و كشتار بيش از حد مردم فلسطين اين واكنش دانشجويي صورت گرفته است.گفتني است برخي روزنامه هاي عربي نيز اين برنامه دانشجويي را انعكاس داده و آنرا حركت مردمي در حمايت از ملت مظلوم فلسطين و پاسخي براي جنايات اخير رژيم صهيونيستي در غزه و نيز ترور عماد مغنيه ارزيابي كردند.
سیاست روز