اهدای کتاب نکته های ناب به ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان!

توسط دبیر آرمان صورت پذیرفت:

اهدای کتاب به رییس دانشگاه صنعتی اصفهاناین جلسه در حالی برگزار می شد، که دکتر هاشمی ثمره، مشاور ارشد رئیس جمهور، و شخص رئیس جمهور، قول پی‎گیری مطالبات دانشجویان و رسیدگی به برخوردهای صورت گرفته را به دانشجویان متحصن را داده اند

پس از حدود یک سال انتظار، دکتر قربانی، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، در جلسه‎ای با عنوان "پرسش و پاسخ دانشجویی با ریاست دانشگاه" که در مسجد این دانشگاه برگزار شد، حضور یافت. این جلسه در حالی برگزار می شد، که تبلیغات آن تنها در مسجد صورت گرفته بود. 

رئیس دانشگاه در ابتدای این جلسه با عنوان ارائه گزارش کار دو سال ونیمه اش، به نقد یکطرفه ی تشکل آرمان پرداخت، که این مهم 45 دقیقه به طول انجامید، در این بین دبیر آرمان که خواهان پاسخ گویی به صحبت های رئیس دانشگاه بود، با ممانعت ابتدایی مجری مواجه شد، اولین تریبون در اختیار دانشجوی دیگری قرار گرفت، که وی وقت خود را به دبیر آرمان واگذار کرد.
دبیر آرمان در ابتدا به مغایرت عملکرد رئیس دانشگاه با فرامین رهبری اشاره کرد و خواهان درک مسئولیت خطیر ریاست دانشگاه توسط ایشان شد. وی در انتهای صحبت‎هایش با تقدیر از سجایای فردی آقای دکتر قربانی وی را انسانی متواضع و دلسوز معرفی کرد، و اذعان کرد که ما خواهان عزل یا استعفای ایشان نبوده و نیستیم، اما متاسفانه نا کارآمدی های ایشان  و نداشتن سعه صدر مدیریتی ما را به این نقطه رسانده است. و در آخر ایشان 5 جلد کتاب نکته‏های ناب، گزیده بیانات رهبری پیرامون دانشگاه ودانشجو را به ایشان هدیه داد.
این جلسه در حالی برگزار می شد، که دکتر هاشمی ثمره، مشاور ارشد رئیس جمهور، و شخص رئیس جمهور، قول پی‎گیری مطالبات دانشجویان و رسیدگی به برخوردهای صورت گرفته را به دانشجویان متحصن را داده اند و دانشجویان در انتظار نتیجه نهایی هستند.