تروريست هاي اقتصادي و سرمايه داران زالوصفت از منافقين بدترند

هشدار يادگار امام(ره) در خصوص بسته شدن فضاي نقد در دوران سازندگي؛

شعاع‌عملكرد تروريست‌هاي اقتصادي وسيع‌تر از گروهك‌هاي محارب است. يك تروريست منافق ممكن است چند نفر را از بين ببرد، اما تروريستهاي اقتصادي همهِ ملت ايران را هدف قرار داده اند. اگر ما با ريشه هاي فاسد برخورد جدي نكنيم با شعار و برخورد با معلول‌ها به نتيجهِ مطلوب نمي‌رسيم…

 هشدار يادگار امام(ره) در خصوص بسته شدن فضاي نقد در دوران سازندگي؛    

تروريست هاي اقتصادي و سرمايه داران زالوصفت از منافقين بدترند
در يك جامعه اسلا‌مي مردم هرگز دچار خودسانسوري و ترس نمي شوند

گروه سياسي: اين روزها در ايام سالگرد رحلت جانگداز حاج سيد احمد خميني يادگار بزرگوار حضرت امام (ره) به سر مي برسيم. روز گذشته يكي از سخنراني هاي مهم ايشان در جمع هنرمندان با عنوان <هنر امام چه بود؟> در خصوص مبارزه امام با جريان تحجر و واپس گرايي ديني از نظرتان گذشت.
امروز يكي ديگر از سخنراني هاي اين مجاهد و يار هميشگي امام و انقلا‌ب را در خصوص ضرورت مبارزه با تروريستهاي اقتصادي و سرمايه داران زالوصفت از نظرتان مي گذرد. حاج احمد خميني در اين سخنراني نسبت به برخي سياستهاي اقتصادي كه كشور را به سمت ليبرال سرمايه داري سوق مي داد، هشدار دادند و از فضاي بسته و تحديد انتقاد در آن دوره انتقاد كرده اند.
سخنان ايشان كه از دلسوزان واقعي انقلا‌ب اسلا‌مي و پيرو واقعي امام و رهبر معظم انقلا‌ب بودند، اينروزها نيز قابل تامل است. اگرچه قطعا بايد ميان سرمايه گذاريهاي سالم، مولد و اشتغالزا با جريان سرمايه داران زالو صفت و مرفهين بي دردي كه سرمايه هاي انباشته خود را تنها در جريان سوداگري و منفعت طلبي شخصي به كار مي گيرند تفاوت جدي قائل شد.اما به هر حال اينروزها بازهم بحث سستي در مبارزه با فساد اقتصادي و حل شدن در جريان ليبرال سرمايه داري غربي از آفتهايي است كه نظام اسلا‌مي را به شدت تهديد مي كند.
در همين خصوص بيانات حجت الا‌سلا‌م سيد احمد خميني در ديدار با مسؤولا‌ن امنيت داخلي وزارت اطلا‌عات در تاريخ 18مهر سال 1373 به نقل از شماره 22 نشريه حيات بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه آمده است:
<بسم الله الرحمن الرحيم ‌ 
‌  از تلا‌ش شما سربازان گمنام امام زمان (عج) براي حفظ امنيت و ثبات داخلي قدرداني مي‌كنم. امروز وضع امنيتي كشور خوب است و با همسايگان قابل مقايسه نيست. بايد با گروههاي آشكار و پنهان كه ثبات و امنيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي را تهديد مي‌كنند امام گونه برخورد كنيم و اجازه ندهيم تحت عناوين فريبندهِ متخصص ولو غير متعهد، سرمايه داران بزرگ كه مسلماً در بين آنها جاسوس‌ها هم هستند، براي گردش چرخهاي اقتصاد كشور در بدنهِ نظام نفوذ كنند. ‌ 
تروريست هاي اقتصادي از منافقين بدترند
‌  اينجانب چند سال قبل هشدار دادم كه مذاكره با سرمايه داران بزرگ براي به گردش درآوردن چرخ اقتصاد كشور خطر بزرگي براي انقلا‌ب است. امروز هم سر منشأ گراني و اخلا‌ل در امور را نفوذ سرمايه داران بزرگ در پيكرهِ اقتصاد كشور مي دانم. ما اگر بخواهيم با كسبهِ جزء و خرده فروشان برخورد كنيم به بيراهه خواهيم رفت.
‌   بايد با تروريست‌هاي اقتصادي و سرمايه داران وابسته به خارج بشدت برخورد كنيم. آنها كساني هستند كه خود و ايادي متخصص‌شان در رشته‌هاي مختلف در ارگان‌هاي اقتصادي، فرهنگي و دانشگاهي نفوذ كرده‌اند و در مواردي با نفوذ در دستگاههاي دولتي عملكرد انقلا‌بي نظام و فرزندان امام را زير سؤال مي‌برند. در كارخانه‌ها و ادارات همهِ تلا‌ش خود را مي‌كنند تا مردم را نسبت به نظام اسلا‌مي و انقلا‌ب بدبين كنند. ‌ 
‌  شعاع‌عملكرد تروريست‌هاي اقتصادي وسيع‌تر از گروهك‌هاي محارب است. يك تروريست منافق ممكن است چند نفر را از بين ببرد، اما تروريستهاي اقتصادي همهِ ملت ايران را هدف قرار داده اند. اگر ما با ريشه هاي فاسد برخورد جدي نكنيم با شعار و برخورد با معلول‌ها به نتيجهِ مطلوب نمي‌رسيم. ‌ 
‌  بايد عواملي را كه موجب نارضايتي مردم هستند دقيقاً شناسايي و با آنان برخورد قانوني كنيم. با ساده نگري و مبارزه با معلول‌ها از فشار بر مردم كاسته نمي‌شود. بايد مشكلا‌ت و نارسايي‌هاي اقتصادي و فرهنگي را ريشه يابي كرد و قبل از آنكه مشكل به معضل حاد و درجه يك جامعه تبديل شود به فكر چاره باشيم. ‌ 
سرمايه داران زالوصفت مذهبي نما
‌  از اول گفتيم كه اينگونه سرمايه داران به غير از منافع شخصي به چيزي معتقد نيستند. چون جو عمومي كشور مذهبي است با يك ته ريش و تسبيح، خود را <مسلمان دو آتشه> جا مي زنند و به كار خودشان مشغول مي شوند. اينكه در ادارات فساد و رشوه خواري است به اين علت است كه ما از اول برخورد قاطعي با اينگونه افراد نداشته ايم.
‌   وقتي مي بينيد عده اي بي ضابطه و از برخورد آرام نظام سوء استفاده كرده وارد كشور مي شوند، اموالشان را پس مي گيرند و به راحتي فعاليت‌هاي گذشته خود را ادامه مي دهند و كم كم به صورت شبكه هاي حرفه اي وارد مراكز اقتصادي و توليدي، ادارات و دانشگاهها مي شوند بايد انتظار داشت كه جوانهاي انقلا‌بي كه تا ديروز در برابر گلوله هاي دشمن مي ايستادند امروز بي تفاوت شوند. ‌ 
مردم را تشويق كنيد تا حرفشان را بزنند
‌  حذف حصارهاي خود سانسوري لا‌زمهِ تحقق جامعهِ سالم است. مردم ما، انقلا‌ب، نظام، امام، رهبر و كشورشان را دوست دارند. بنابراين لا‌زم است در كمال آزادي حرفشان را بزنند. اين جوّي كه درست كرده‌اند و مردم را از دستگاه اطلا‌عات مي ترسانند به مصلحت انقلا‌ب و نظام نيست. نبايد اين جو باشد. چرا مطبوعات و نمايندگان مجلس بعد از موضع رئيس محترم جمهوري جرأت پيدا مي كنند و حرف دلشان را بيان مي كنند! همين حرفها را كه قبل از سخنراني رئيس جمهور مي دانستند، چرا نمي گفتند. در يك جامعهِ ] ]>