مفسده هاى مديريتى براى هميشه پنهان نخواهد ماند

سومین مناظره سلیمی نمین و دانشگاه آزاد

مفسده هاى مديريتى براى هميشه پنهان نخواهد ماند  اگر دانشگاه آزاد مدعى است كه اينجانب با طرح مفسده مديريتى كه دانشگاه آزاد بنيانگذار آن بوده به وزرا و نمايندگان و… تهمت و افترا زده ام، چرا هويت شخصيت هاى مرتبط با خود را كه مدعى است به آنان اسائه ادب شده، مشخص نمى سازد. در توضيحات قبلى به تفصيل بيان شد كه چگونه مديريت دانشگاه آزاد براى برخوردارى از مواهب پنهان، برخى از مديران برجسته كشور را مديون خويش ساخته است…

سومین مناظره سلیمی نمین و دانشگاه آزاد
سومين مناظره مكتوب؛ عباس سليمى نمين در پاسخ به جوابيه دوباره دانشگاه آزاد
به گزارش«جهان» و به نقل از ایران، در ادامه نامه نگارى هاى دانشگاه آزاد و عباس سليمى نمين و پس از آن كه جوابيه دانشگاه آزاد و پاسخ سليمى نمين به اين جوابيه در تاريخ سه شنبه ۸۶‎/۱۲‎/۲۱ در همين صفحه روزنامه درج گرديد، دانشگاه آزاد اسلامى بار ديگر نسبت به پاسخ عباس سليمى نمين واكنش نشان داده و با ارسال جوابيه اى به دفتر روزنامه خواستار درج اين مطلب شد كه اين جوابيه به همراه پاسخ دوباره سليمى نمين به آن عيناً در زير آمده است:

مديرمسئول محترم روزنامه ايران

با سلام

مقتضى است دستور فرماييد جوابيه ذيل وفق قانون مطبوعات در پاسخ به مطلبى كه آقاى عباس سليمى نمين در پاسخ به جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى در روزنامه مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۶ درج كرده است، چاپ شود.

۱- واضح و مبرهن است آقاى سليمى نمين، عنايت چندانى به پاسخ دانشگاه آزاد اسلامى بذل ننموده و باز هم به فرافكنى هاى شناخته شده ژورناليستى متوسل شدند، اين درحالى است براى فردى كه خود را مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران مى داند، زيبنده نيست از روش هاى دم دستى و كم مايه براى موجه جلوه دادن نقطه نظرات خود استفاده نمايد و به علاوه از امتيازاتى كه روزنامه ايران در اختيار وى قرار داده است كه پيشاپيش از متن جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى مطلع شود و پاسخ خود را همزمان با جوابيه مزبور در روزنامه درج نمايد، برخوردار گردد و بدين ترتيب، ذهن مخاطبان را نسبت به واقعيات مرتبط با اظهارات ايشان، مشوش نمايند. چه خوب بود مسئولان اين روزنامه، اين رويه را براى ديگران هم تجويز نمايند تا صدق و صحت روند اطلاع رسانى شان احراز گردد.

۲- نامبرده باز هم با بافتن آسمان و ريسمان، كوشيده است تا چنين وانمود سازد كه دانشگاه آزاد اسلامى از حيطه نظارت مجلس شوراى اسلامى خارج است و بدون اين كه شواهد و مداركى را براى ادعاى خود ارائه دهد، صرفاً با طرح يك درخواست مشخص، به زعم خود كوشيده است تا توپ را به زمين دانشگاه بيندازد و با عوام فريبى هرچه تمامتر، عدم دريافت پاسخ را به منزله نشانه اى از «مفسده مديريتى» بنماياند و با طرح ادعاى موهوم و گنگ درباره «عملكردهاى پنهان» دانشگاه آزاد اسلامى، بخشى از نگرش توطئه محور خود را آشكار سازد.

۳- حال اهل نقد و نظر خود قضاوت كنند، اعتراض و انتقاد نامبرده از كدام جنس است از جنس نقد و نظر است و يا فرافكنى و عوام فريبى است به علاوه بايد پرسيد كدام اصل نقد و نظر را سراغ داريد كه اين گونه در خدمت كسانى قرار گيرد كه سابق بر اين در پوشش همين نقطه نظرات بى پايه، ناقص و كذايى، كوشيدند تا بر منزلت علمى و آموزشى دانشگاه خلل وارد نمايند و دست بر قضا، آقاى سليمى نمين، همان ها را دوباره، آن هم به زعم وى، از جايگاه اهل نقد و نظر، تكرار كرده است.

۴- طرح ادعاى مربوط به ايجاد مفسده اى در بخشى از مديريت كشور، البته ادعايى است كه كمتر كسى جرأت بيان آن را دارد. حال بايد ديد آقاى سليمى نمين از چه مواهبى برخوردارند كه به ايشان اجازه مى دهد كه به راحتى، چنين ادعايى را كه در بطن خود شامل تهمت و افترا به هزاران مدير انقلابى و شايسته اين مرز و بوم است مطرح سازد.

نكته پايانى اين كه ادعاها و اظهارات آقاى سليمى نمين، واجد نكته تازه و راهگشايى نبوده و قبلاً از زبان كسان ديگرى كه حتى لحظه اى از كسوت سياسى و جناحى خارج نشدند تا دستاوردهاى مهم دانشگاه آزاد اسلامى در عرصه نظام آموزش عالى كشور را مشاهده كنند، شنيده شده بود. بدين لحاظ پاسخگويى به اظهارات ايشان، هرچند اين ترديد را با خود داشته است كه بتواند وى را متقاعد كند، اما فرصت مغتنمى براى جامعه فراهم گرديد تا با سطح و محتواى استدلال هاى اين جمع آشنايى پيدا كنند.

دانشگاه آزاد اسلامى

مفسده هاى مديريتى براى هميشه پنهان نخواهد ماند

مديرمسئول محترم روزنامه ايران

با سلام، نويسنده محترم اما مجهول دانشگاه آزاد قطعاً اگر رياست آن نباشد على القاعده محتواى جوابيه ها و نحوه بيان آن مى بايست به تأييد وى رسيده باشد، بنابراين مناسب است دست كم در ادامه، اين مباحث سنخيتى با محيط علم و دانش و معرفت داشته باشد.
 
وقتى خوانندگان در يك متن چهل و يك خطى منتسب به يك دانشگاه با واژه هايى چون: «فرافكنى هاى شناخته شده ژورناليستى»، «براى فردى كه خود را مدير دفتر مطالعات… مى داند»، «روش هاى دم دستى و كم مايه»، «با بافتن آسمان و ريسمان (البته مراد آسمان و ريسمان كردن است»، «عوامفريبى هرچه تمام تر»، «با طرح ادعاى موهوم و گنگ»، «بخشى از نگرش توطئه محور خود را آشكار سازد»، «فرافكنى و عوامفريبى»، «كدام اهل نقد و نظر را سراغ داريد كه اين گونه در خدمت كسانى قرار گيرد كه سابق بر اين در پوشش همين نقطه نظرات بى پايه، ناقص و كذايى» و… مواجه مى شوند آيا به راستى اين تصور در آنها شكل مى گيرد كه با متنى از جانب مديريت يك مجموعه آموزشى روبرويند.

البته اينجانب با علم به اين كه ورود به عرصه مقابله با آفات ريشه يافته چه ميزان هزينه دارد درصدد برآمده ام تا حقايق پشت صحنه مديريت مادام العمرى رياست دانشگاه آزاد را براى جامعه روشن تر سازم.
 
تصور مى كنم براى اهل نظر كاملاً روشن است كه در اين مباحث قلمى هرگز روى سخن با اساتيد و دانشجويانى نيست كه در چارچوب ضوابط و مقررات به تدريس و تحصيل در اين دانشگا] ]>