دولتها بعد از رحلت امام (ره) در مسير ليبراليست قرار گرفتند

عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ اسلامي:

مردم ما به دنبال عدالت‌خواهي بوده‌اند و اين رويكرد از عقيده‌ ديني آنان سرچشمه گرفته است. رفع تبعيض يكي از اهداف انقلاب اسلامي در همه‌ زمينه‌ها بوده است.. اگر كسي به آنها انتقادي داشت آن را نفي كرده و تحمل سخن مخالف نيز وجود نداشت.

عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ اسلامي گفت: اكثر مردم ايران سعي مي‌كنند، افرادي را كه درصدد ايجاد انحراف نسبت به انقلاب اسلامي هستند را طرد كرده و به كناري بزنند.

احمد جهان‌بزرگي طي سخناني در دومين ميزگرد مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري كه با عنوان "سوم تير تحول ارتباطات در مناسبات ملت و دولت" از سوي مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري برگزار شد، خاطرنشان كرد: شناخت هر ملتي تنها با شناخت فرهنگ آن ملت فراهم خواهد شد و ملت معاصر ايران را نيز بايد با فرهنگ متبوعش مورد بررسي قرار داد، فرهنگ مجموعه‌اي از ارزش‌ها و عمل است و عقيده ديني، عرف و قانون نيز از تقسيم‌بندي‌هاي ارزشي به شمار مي‌آيند.

 وي افزود: اگر بخواهيم ملت ايران را شناسايي كنيم بايد آن را به ميزان عقيده ديني، عرف‌هاي صحيح و پايبند به قانون مورد شناسايي قرار دهيم.

 وي در ادامه عنوان كرد: ملت ايران از گذشته داراي ارزش‌هايي بوده است كه تبلور اين ارزش‌ها در انقلاب مشروطه به چشم مي‌خورد، مردم ما به دنبال عدالت‌خواهي بوده‌اند و اين رويكرد از عقيده‌ ديني آنان سرچشمه گرفته است.

 اين عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ اسلامي يادآور شد: بعد از اين‌كه انقلاب عدالت‌خواهي مردم ايران را به انقلاب مشروطه منحرف كردند، زمينه انقلاب اسلامي ايران در 15 خرداد 1342 انجام پذيرفت ولي از آن‌جا كه اين قيام ناقص بود، مردم آن را در بهمن 57 كامل كردند. مردم ايران در اين راستا خواسته‌هايي از جمله انجام تكليف الهي را داشتند. با توجه به فعاليتي كه حضرت امام(ره) و روحانيت شيعه و تشييع در طول قيام منجر به انقلاب اسلامي داشتند از مردم تحولي به وجود آمد و باعث شد مردم به انجام تكاليف و ارزش‌ها روي بياورند.

 وي با تاكيد بر اين‌كه "نبايد در مسايل انقلاب اسلامي و بعد از آن در جامعه فعلي يك بعدنگر بود" گفت: علت به وجود آمدن انقلاب در ميان زمينه‌هاي مختلف ريشه داشته است.

 جهان‌بزرگي خاطرنشان كرد: اكثر مردم ايران با توجه به فرهنگ اسلامي خود كه در آن‌ها نهادينه شده است، سعي مي‌كنند افرادي را كه در صدد ايجاد انحراف در انقلاب هستند را شناسايي و از آن‌ها دوري جويند.

 وي گفت: در دوره‌هاي بعد از جنگ و بعد از رحلت حضرت امام(ره) دولت‌هايي سر كار آمدند كه متاسفانه افرادي در اين دولت‌ها نفوذ كردند و يا برخي افراد تحول ارزشي در درون‌شان ايجاد شد كه ارزش‌هاي اسلامي را در خود نهادينه نكرده بودند و در پست و سمت‌هايي هم قرار گرفتند كه اين ارزش‌ها به خودي خود كمرنگ‌تر شد. اين افراد انجام تكاليف الهي كه يكي از اهداف انقلاب بود را تغيير داده و گفتند ما به دنبال حكومتي بوديم كه آزادي به دنبال داشته باشد. اين افراد در زمينه مسايل اقتصادي نيز شيوه‌هايي را پيش گرفتند كه اقتصاد مردمي مورد نظر حضرت امام(ره) كه برخاسته از اسلام و اعتقادات اسلامي بود را به اقتصاد ليبراليستي تغيير دهند. بعضي از دولتمردان بعد از جنگ و رحلت امام(ره) در راهي قرار گرفتند كه بعضي از خواص را در پست‌ها و سمت‌ها قرار دهند تا به اقتصاد ليبراليستي و سرمايه‌داري دامن بزنند و سعي كنند از فرصت‌هاي نابرابر اقتصادي استفاده كنند.

 اين عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، با تاكيد بر اين‌كه " رفع تبعيض يكي از اهداف انقلاب اسلامي در همه‌ زمينه‌ها بوده است" ادامه داد: اين افراد سعي مي‌كردند با بهره‌گيري از تبعيض به برخي افراد مقام و يا حتي منزلت‌هاي اجتماعي دهند. اگر كسي به آنها انتقادي داشت آن را نفي كرده و بر اساس جريان آزاد اطلاعات كه از سوي خودشان مطرح شده بود عمل مي‌كردند، بنابراين تحمل سخن مخالف نيز وجود نداشت. در زمينه‌ ايجاد كاپيتولاسيون نه اسما بلكه رسما هم فعاليت مي‌شد، اگر در كشورهايي مثل ژاپن، اتريش، بلژيك، هلند و ايتاليا كاپيتولاسيون وجود دارد و مي‌توانند از حق قضاوت كنسولي استفاده كنند، دولت‌هاي بعد از جنگ و امام(ره) به اين سمت مي‌رفتند كه در كشور نيز چنين مساله‌اي فراهم شود ضمن اين‌كه تاكيد داشتند عليه استكبار مطلبي گفته نشود.

 وي بيانات مقام معظم رهبري درباره دولت نهم را يادآور شد و اظهار كرد: ارزش‌هاي دولت برخاسته از سوم تير، سعي كرد ارزش‌هاي اول انقلاب را دوباره احيا كند، ما نيز معتقديم كه چنين اتفاقي شروع شده است و اميدواريم مخالفان به جاي تخطئه، تحمل شنيدن سخنان مخالف را داشته باشند.

اين عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ اسلامي خاطرنشان كرد: در جامعه‌شناختي سياسي اسلام مكتبي به نام مكتب سياسي هدايت وجود دارد و ائمه‌ هدي نيز در اين چارچوب كار مي‌كنند. بنيان‌گذار اين مكتب پيامبر و معماران مكتب ائمه معصومين هستند.

 وي در همين راستا به بازخواني فرازهايي از نامه‌ 53 نهج‌البلاغه به مالك اشتر پرداخت و توصيه‌هاي حضرت امير به مالك اشتر را كه پيرامون مهرورزي و تعامل با مردم، برقراري عدالت و غيره بود را عنوان كرد و گفت: احمدي‌نژاد به عنوان رييس قوه‌ مجريه بايد براي برخورد رودرو با مردم وقت بگذارد، همان كاري كه در شهرداري انجام داد.