از عدالتخواهان و حق‌طلبان استمداد مي طلبم!/ اين سرآغاز کار است

اطلاعيه مهم و فوري عبدالله شهبازی:

به يقين، اين دستگيري پايان کار نيست. آن‌چه گفته شده تمامي مفاسد شبکه فوق نيست و اقدام نابخردانه ايشان در دستگيري من نمي‌تواند نداي حق‌طلبان را خاموش کند. من آمادگي زندان و توهين را دارم ولي به يقين اين موج مهار نخواهد شد. در جلسه فوق، صبح روز شنبه بعنوان زمان دستگيري و فيلتر شدن سايت من و چند سايت ديگر، متعلق به جنبش دانشجويي، تعيين شده است.

اطلاعيه مهم و فوري

از عدالتخواهان و حق‌طلبان استمداد مي طلبم!

در پي انتشار رساله «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز»، که در آن به افشاي اسناد «مافياي زمين‌خوار شيراز» پرداخته‌ام، در روزهاي اخير چند جلسه با حضور گردانندگان شبکه فوق و برخي مقامات مسئول استان تشکيل شده و برخلاف قوانين جاري کشور با تحکم از مقامات قضايي و امنيتي دستگيري من و تعدادي از دانشجويان عدالتخواه فارس و برخي از عشاير سُرخي خواسته شده. سرانجام، ديروز، 13 فروردين 1387، در جلسه «دشتکوه»، بشيري، مديرکل اطلاعات فارس، گويا به توصيه محسني اژه اي، وزير اطلاعات، دستگيري مرا پذيرفته. در اين جلسه، عليرضا مسعودي، از گردانندگان شبکه زمين‌خوار شيراز، که فاقد هر گونه سمت رسمي دولتي است، به شدت بر دستگيري من پافشاري مي‌کرده و حتي اعلام نموده که کليه هزينه‌هاي مالي مربوطه را شخصاً متقبل خواهد شد!

لازم به توضيح است که در پي تماس تلفني مقامات عالي با مسئولين استان، صحت تمامي موارد مندرج در رساله من مورد تأييد مقامات ذيربط قرار گرفته و گفته شده: «تاکنون کسي جرئت بيان اين مطالب را نداشت!» اين در حالي است که من به دليل برخي مصالح و حفظ حريم ها و دوستي هاي ديرين، که به سرعت در حال شکسته شدن است، بسياري از مفاسد موجود را نگفته ام!

با توجه به توطئه فوق، از تمامي نيروهاي عدالتخواه ايران، از جنبش دانشجويي، از دانشگاهيان و روشنفکران متعهد و از مقامات عالي نظام استمداد طلبيده و خواستار رسيدگي قانوني به مسائل مطروحه در رساله 1461 صفحه‌اي فوق هستم. اگر مندرجات اين رساله متضمن «تشويش اذهان عمومي» نيز باشد، بايد پرونده روال قانوني را طي کند و صحت و سقم مندرجات آن در محاکم صالحه مورد رسيدگي قرار گيرد. طبيعي است که در صورت نادرست بودن دعاوي خود آمادگي پذيرش هر گونه کيفر قانوني را خواهم داشت.

صدور دستور دستگيري من توسط غاصبين اموال صدها خانوار از مردم فارس، که اسناد تظلم‌ و شکوائيه‌هاي آنان موجود است، نقض صريح قانون و نوعي از قلدري و قانون شکني بي‌پروا است. از تمامي نيروهاي حق‌طلب و عدالتخواه خواستارم براي دفاع از حرمت انديشه و قلم، که اينک به شدت آماج تهاجم زراندوزان و زورمندان ارزش فروش قرار گرفته، ياريم کنند.

به يقين، اين دستگيري پايان کار نيست. آن‌چه گفته شده تمامي مفاسد شبکه فوق نيست و اقدام نابخردانه ايشان در دستگيري من نمي‌تواند نداي حق‌طلبان را خاموش کند. من آمادگي زندان و توهين را دارم ولي به يقين اين موج مهار نخواهد شد. اين سرآغاز کار است. 

در جلسه فوق، صبح روز شنبه بعنوان زمان دستگيري و فيلتر شدن سايت من و چند سايت ديگر، متعلق به جنبش دانشجويي، تعيين شده است.

عبدالله شهبازي

پنجشنبه ساعت 2:15 صبح 15 فروردين 1387