آنجاست که مشاوران جوان پر طمطراق می شود!

مطلب وارده در نقد عملکرد مشاورین جوان

یکی از راههای٬ عدالتخواه  و آرمانگرا ماندن این جوانان٬استقلال مالی و اداری وساپرت پر قدرت از طرف شخص رییس جمهور است٬زیرا وابسته بودن مشاوران جوان به مدیران ٬ناخودآگاه آنها را محافظه کار می کند یا با تاثیر پذیری از روحیه حاکمیتی موجود در دولت٬زمینه های به انحطاط رفتن این ایده عالی فراهم می آید.

آنجاست که مشاوران جوان پر طمطراق می شود!

سالهاست که ما در عرصه تصمیم گیری کشور شعار استفاده از فکر وایده جوان را می شنیدیم و بسان بسیاری از شعارهای به عمل نرسیده٬ دیگر آن را در تابلوی آرزوهای فرو خورده خود نقاشی می کردیم.

اگر چه این شعار مورد تایید هر عقل سلیمی است ولی بسیاری از مدیران و سیاستمردان به خاطر عدم اعتقاد قلبی به این باور معجزه آسا ٬زمینه های بسط آن وهمچنین ساماندهی درست منطقی آن را مسدود کرده اند.

تا اینکه با پیروزی دکتر احمدی نژاد این حقیقت امتحان پس داده شده در اول انقلاب و توجه به جوانان دوباره رنگ وبوی تازه ای گرفت واین بار این پل ارتباطی ٬"مشاوران" جوان نام نهاده شد٬عنوانی که هسته اولیه آن در زمان شهرداری احمدی نژاد ٬منعقد شده بود.

نگارنده ٬که خود از طرفداران این حرکت میمون ومبارک می باشد٬ از بی راهه رفتن این تشکل جدید بسیار نگران و مضطرب است ونقد منصفانه و دلسوزانه را برای این متن برازنده تر میداند.

اگر چه تا به حال گروههای مشاوران جوان در سراسر کشور منشا خدمات فراوانی بودند ولی٬این را نباید فراموش کرد که متاسفانه صرف رها کردن تعدادی ازجوانان پویا٬مومن و دانشجو در ادارات مختلف نمی تواند آن تفکر والای ریس جمهور محترم ٬که بر گرفته از روح جوانانه انقلاب است را محقق کند!

با توجه به ترکیب مدیران٬حداقل در سطوح میانی٬ تا چه اندازه این عزیزان به صورت قلبی نه بخشنامه ای

بر این باور هستند که باید حضور جوانان و فکر جوان را در مجرای اداری سازمان خود بسط و گسترش دهند!؟

عملکرد بسیاری از این مدیران اگر بر خلاف این نباشد ٬با نگاه خوشبینانه٬ نگران کننده است!

بارها از زبان مقام معظم رهبری و ریس جمهور ٬شنیده ایم که جوانان نباید محافظه کار باشند٬ولی آیا با این سازکار و دادن عنان کار جوانان آرمانگرا وعدالتخواه به برخی از مدیران بر جا مانده از دولت های گذشته و یا بی اعتنا به کارکرد مشاوران جوان میتواند کار درستی باشد!؟

این را باید گفت ٬که مجموعه جوانانی که این گروهها را در ریاست جمهوری ٬وزارتخانه ها٬استانداری ها٬ادارات کل و فرمانداریها تشکیل میدهند ٬اغلب از فعالان علمی و سیاسی دانشگاههای مهم کشورند که این خود پتانسیل مهمی برای ایجاد نشاط جوانانه وتحول در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی می باشد و در عین حال نباید از عدم حضور جوانان و دانشجویان مغفول مانده و پر توان هم غافل ماند و باید این راه را برای تربیت  دیگر مدیران جوان دیگر هم باز کرد.

از دیگر خطراتی که این گروه نوپا را تهدید می کند٬ورود متعصبانه به صف بندی های سیاسی بدون در نظر گرفتن معیار عدالتخواهی و آرمانگرایست٬و نباید این تجربه عقلی و موفق را با گیسوی جریانات سیاسی گره زد.اگر پاسخ حامیان ورود به صف بندی های انتخاباتی و گروهی کمک به دولت باشد٬باید گفت که تنها راه حل کمک این گروه به دولت "برنامه ریزی عالمانه٬عاقلانه٬عازمانه"می باشد که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می باشد.

یکی از راههای٬ عدالتخواه  و آرمانگرا ماندن این جوانان٬استقلال مالی و اداری وساپرت پر قدرت از طرف شخص رییس جمهور است٬زیرا وابسته بودن مشاوران جوان به مدیران ٬ناخودآگاه آنها را محافظه کار می کند یا با تاثیر پذیری از روحیه حاکمیتی موجود در دولت٬زمینه های به انحطاط رفتن این ایده عالی فراهم می آید.

اینها و همه اینها٬نکات دلسوزانه ای بود ٬از یک جوان ٬برای جوانان پر شور ایران اسلامی. شاید این ایده عالی و نادر موفق شود.ان شاء الله