آرمان پلمپ شد

انتقام گیری وزارت علوم با حکم غیر منصفانه و برخورد غیرقانونی

علی رغم عدم ارائه ی کتبی مستندات، گفت وگو های شفاهی حاکی از آن است که جرم تشکل، توهین به مسئولان دانشگاه در تجمع اعتراضی به فرار شهرام جزایری(اسفند 85) عنوان شده است.این درحالی است که در آن تجمع هیچ صحبتی از مسئولان دانشگاه به میان نیامده است و این اتهام در جلسه هیئت منصفه دانشگاه  تفهیم نشده است.

ا رأی هیئت نظارت مرکزی در پاسخ به درخواست تجدید نظر تشکل آرمان درباره ی حکم صادره از طرف دانشگاه در آبان ماه گذشته، حکم هشت ماه توقف فعالیت ها این تشکل به چهار ماه تقلیل یافت.
علی رغم عدم ارائه ی کتبی مستندات ، گفت وگو های شفاهی حاکی از آن است که جرم تشکل، توهین به مسئولان دانشگاه در تجمع شهرام جزایری-که در اسفند 85 برگزار شده بود- عنوان شده است. واین درحالی است که در آن تجمع هیچ صحبتی از مسئولان دانشگاه به میان نیامده است.
این اتهام در بند الف بخش 5 شکایت طرح شده است در حالی که در جلسه هیئت منصفه اتهام از این بند صرفا توهین به رهبری طرح و دفاع شده است و هیچ صحبتی از سایر مفاد اتهامی به میان نیامده است.
مسئولان دانشگاه صنعتی اصفهان بعد از ابلاغ حکم، در اقدامی غیر قانونی، دفتر این تشکل را پلمب نمودند.
علی رغم ابلاغ حکم توقف فعالیت 4 ماهه که کما فی السابق با ارائه ی دلایلی واهی صورت می گیرد، و به نظر می رسد که بی ارتباط با تحصن ماه گذشته ی جنبش عدالتخواه در آن وزارت خانه نباشد.
همچنین از طرف هیئت نظارت بر تشکل های دانشگاه صنعتی اصفهان دو احضاریه ی جدید به تشکل آرمان ابلاغ شده است.