تحصن و درگیری در دانشگاه شاهد

اختصاصی عدالتخواهی/ نتایج تصمیمات وزارت علوم در دانشگاهها:

ساعاتی قبل با انتشار اخباری مبنی بر خارج شدن دانشگاه شاهد از مجموعه دانشگاههای دولتی دانشجویان این دانشگاه دست به اعتراضات گسترده ای زدند. در اين تجمع حدود هزار تن از دانشجویان در مهدیه این دانشگاه متحصن شده و خواستار پاسخگویی رییس دانشگاه و مسئولین وزارت علوم در این باره اند.با توجه به عدم پاسخگويي مسئولين اين تجمع موقتا تعطيل و فردا در وزارت علوم پيگيري مي شود.

ساعاتی قبل با انتشار اخباری مبنی بر خارج شدن دانشگاه شاهد از مجموعه دانشگاههای دولتی و تبدیل شدن به "دانشگاه خاص" دانشجویان این دانشگاه دست به اعتراضات گسترده ای زدند. این اعتراضات با دخالت ماموران حراست دانشگاه به صحنه درگیری تبدیل شد.

بنا بر گزارش خبرنگار عدالتخواهی و بر اساس اخبار منتشر شده در میان دانشجویان و سخنان مسئولین این دانشگاه، قرار است طبق تصمیمات اتخاذ شده توسط وزارت علوم، این دانشگاه به بنیاد شهید واگذار شود. دانشجویان ضمن اعتراض به این مسئله معتقدند عملی شدن این تصمیم، به مخدوش شدن اعتبار دانشگاه خواهد انجامید. در اين تجمع حدود هزار تن از دانشجویان در مهدیه این دانشگاه متحصن شده و خواستار پاسخگویی رییس دانشگاه و مسئولین وزارت علوم در این باره اند.
با توجه به عدم پاسخگويي مسئولين اين تجمع موقتا تعطيل و فردا در وزارت علوم پيگيري مي شود.